KTO MOŻE ŻĄDAĆ UDOSTĘPNIENIA DANYCH PODMIOTOWYCH W FORMIE WYPISÓW Z EWIDENCJI GRUNTÓW, BUDYNKÓW I LOKALI

Często spotykacie się Państwo w urzędach z odmową udostępnienia Państwu istotnego dokumentu w postaci „WYPISU” z ewidencji gruntów. Dokument ten jest Państwu potrzebny np. do załatwienia różnych spraw w kancelariach notarialnych, w sądzie, w różnych urzędach.

Taki dokument udostępnia starosta, jako organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków lub wójt, jeżeli na wniosek gminy starosta powierzy wójtowi w drodze porozumienia prowadzenie spraw należących do jego zadań i kompetencji.

W pierwszej kolejności wyjaśnię Państwu – Czytelnikom w jakiej formie organ prowadzący ewidencję może udostępnić informacje.

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne starosta jako organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków udostępnia informacje zawarte w operacie ewidencyjnym w formie:

wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów tego operatu;

2)  wyrysów z mapy ewidencyjnej;

3)  kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego;

4)  plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych;

5)  usług, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.

Składając taki wniosek należy wypełnić odpowiedni formularz, stanowiący wzorzec. Formularze dostępne są w każdych urzędach lub można je pobrać z Biuletynów Informacji Publicznej (BIP), w których należy w szczególności określić przedmiot żądania: numer działki, nazwę miejscowości lub dzielnicy, nazwę gminy lub miasta.

Treść przepisu art. 24 ust.5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne precyzuje komu starosta udostępnia dane ewidencji gruntów i budynków, zawierające dane podmiotów oraz wydaje wypisy z operatu ewidencyjnego, zawierające takie dane.

Każdy, z zastrzeżeniem ust. 5, może żądać udostępnienia informacji zawartych w operacie ewidencyjnym, wobec czego podkreślić należy, że „nie każdy” może żądać udostępnienia informacji z operatu ewidencyjnego.

Art.24 ust. 5. ustawy brzmi: „starosta udostępnia dane ewidencji gruntów i budynków zawierające dane podmiotów, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1, oraz wydaje wypisy z operatu ewidencyjnego, zawierające takie dane, na żądanie:

1)  właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;

2)  organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami administracji publicznej, realizujących, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;

2a)  operatorów sieci w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych;

3)  innych podmiotów niż wymienione w pkt 1-2a, które mają interes prawny w tym zakresie.”

 Reasumując powyższe przedstawię Państwu w prosty sposób komu starosta może udostępnić przedmiotowy dokument w postaci „WYPISU” z ewidencji gruntów, budynków i lokali, a komu nie.

Udostępnić wypis można właścicielom lub władającym gruntami, budynkami lub lokalami, których udostępniany wypis dotyczy, a także innych podmiotów, które mają interes prawny w tym zakresie.

W tym momencie należy wyjaśnić, co to takiego ten interes prawny? Czy interesem prawnym będzie np. fakt, że do urzędu przyjdzie przykładowy Kowalski, który zażąda od starosty udostępnienia wypisu z ewidencji gruntów do działki „A” w Zakopanem, której nie jest właścicielem, a którą chce kupić od przykładowego Kwiatkowskiego, a ten mieszka w Warszawie. Dokument jest mu potrzebny do sporządzenia umowy kupna – sprzedaży w kancelarii notarialnej.

Otóż, proszę Państwa pan Kowalski nie ma w tym żadnego interesu prawnego lecz wyłącznie interes faktyczny (chce kupić działkę), wobec czego starosta nie może udostępniać takiego wypisu. Fakt ten wynika z ochrony danych osobowych i ochrony danych podmiotowych. Interes prawny wynika wprost z przepisu, czyli składając wniosek o udostępnienie wypisu działki „A” Kowalski winien powołać się na przepis prawa, dopiero wtedy mógłby taki dokument uzyskać.

Innymi słowy: odwołanie się do interesu prawnego w art.24 ust.5 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, a nie faktycznego sprawia, że został tym samym zawężony krąg osób, którym mogą zostać wydane dane w zakresie danych podmiotów ujawnionych w operacie ewidencyjnym. Osoba zainteresowana pozyskaniem danych, jeżeli nie jest w stanie wskazać swojego interesu prawnego, odwołując się do istniejącej normy prawa, posiada jedynie interes faktyczny, który nie upoważnia organu administracji do wydania żądanych danych. Dotyczy to przypadku, kiedy osoba żądająca wydania danych ewidencyjnych nie może poprzeć swojego zainteresowania w ich pozyskaniu powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

W jaki sposób problem wyżej opisany można rozwiązać? Wystarczy w rozmowie ze sprzedającym ten fakt ustalić: poprosić o dostarczenie przez sprzedającego wypisu do kancelarii notarialnej, w której sprzedający i kupujący sporządza umowę w formie aktu notarialnego lub uzyskać od sprzedającego (właściciela działki) pełnomocnictwo/ upoważnienie do udostępnienia (otrzymania) wypisu z ewidencji gruntów i budynków, wówczas organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków taki wypis udostępni za opłatą, zgodną z cennikiem wynikającym z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Jeżeli zaprezentowana treść spodobała się Państwu, to pozostańmy proszę w kontakcie: polub na facebooku, fanpage czy na Instagramie itp.

Comments

  1. Post
   Author
 1. Katarzyna

  Pytanie z serii nurtujących, czy zatem można nie będąc właścicielem działki otrzymać wypis w celu złożenia wniosku o decyzję o warunkach zabudowy (nie trzeba być właścicielem działki, żeby się o decyzję starać)? Oraz z tej samej materii, czy również nie ma tej samej zasadzie nie dostanę wyrysu lub/i kopii mapy zasadniczej, również do ww. celu? Dziękuję za wyjaśnienie! Rewelacyjny artykuł!

  1. Post
   Author
   Marta Korona

   Można, jeżeli z przepisów prawa wynika wprost iż do wniosku o złożenie warunków zabudowy niezbędny jest wypis z ewidencji. To zadaniem wnioskodawcy jest uzasadnienie prawne swojego żądania, czyli poparcie je stosownym przepisem. Natomiast odpowiadając na drugą część pytania chcę Pani wyjaśnić iż dokument w formie „wyrysu” lub „kopii mapy zasadniczej” w swej treści nie zawierają elementów „danych osobowych” ani „danych podmiotowych, czyli: imię i nazwisko lub nazwy podmiotów, adresy, nr KW itp. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa może Pani w dowolnym miejscu złożyć wniosek dotyczący udostępnienie „materiałów zasobu” na kopię mapy zasadniczej i nie ma żadnych przeszkód aby Pani taki dokument udostępniono po wcześniejszym uiszczeniu stosownej opłaty (o ile organ taką mapę posiada). Analogicznie jest w przypadku „wyrysu” – wyrysem jest jak sama nazwa wskazuje fragment mapy, w tym przypadku mapy ewidencyjnej i w swej treści nie zawiera elementów danych podmiotowych ani danych osobowych, wiec tak samo może Pani złożyć we właściwym urzędzie poprawny wniosek i nie powinno być przeszkód na udostępnienie Pani takiego dokumentu. Chcę jednak w tym miejscu wyjaśnić, że „wyrys” i „kopia mapy ewidencyjnej” różni się w zasadzie odpowiednią klauzulą i ceną – różnica w cenie według cennika ok. 100 zł wobec czego proszę przemyśleć czy wystarczy „kopia mapy ewidencyjnej”, która kosztuje parę zł w zależności od formatu mapy czy niezbędny jest „wyrys” w kwocie 110 zł

 2. Udziałowiec

  Posiadam udział we wspólnocie gruntowej , w sumie jest 69 takich udziałowców jak ja . Zwróciłem się o wypis z rejestru gruntów jednak odmówiono mi ze względu na ochronę danych osobowych . Dodatkowo wchodzę w skład zarządzający tą wspólnotą jako członek komisji rewizyjnej . Czy jako współwłaściciel nie mogę otrzymać takiego dokumentu ? W jaki sposób mam się o niego starać?

  1. Post
   Author
 3. MAG1986

  To ja mam pytanie służbowe…
  Prowadzę wycinki wzdłuż linii elektroenergetycznych na zlecenie ENERGA – OPERATOR SA, posiadam umowę oraz zlecenia na takie prace. Potrzebuję z UM lub starostwa wypis, aby ustalić właściciela nieruchomości z którym muszę się skontaktować w sprawie wycinki, drzew które zagrażają sieci. Na jaki artykuł powołać się wypisując wniosek w Starostwie ??

  1. Post
   Author
   Marta Korona

   Nie znam treści wszystkich przepisów. Powinien Pan powołać się na przepis, uzasadniając swój interes prawny, czyli taki, z którego wynika, że musi Pan skontaktować się z właścicielem w sprawie wycinki.

  1. Post
   Author

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *