EWIDENCJA GRUNTÓW, BUDYNKÓW I LOKALI NIE SŁUŻY DO UZYSKANIA INFORMACJI O MAJĄTKU DŁUŻNIKA

Właściwym trybem do ujawnienia majątku dłużnika jest tryb cywilnoprawny, służy temu postępowanie o wyjawienie majątku dłużnika uregulowane w art.913-9201 ustawy z 17 listopada 1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego (KPC).

W tym artykule przedstawię sytuacje, w których dążą Państwo do uzyskania informacji o majątku dłużnika. Często różnego rodzaju firmy windykacyjne (a nawet osoby fizyczne) składają wnioski o udostępnienie danych z ewidencji gruntów, budynków i lokali dotyczących informacji o nieruchomościach figurujących podmiotów wobec których chcą przeprowadzić skuteczną egzekucję wierzytelności. Wnioski często dotyczą żądania udzielenia informacji z ewidencji gruntów i budynków dotyczących m.in. numerów działek dłużnika oraz jego położenia, numerów ksiąg wieczystych obejmujących nieruchomości dłużnika. Często wnioski dotyczą aktualnych i sprzedanych lub darowanych w ciągu kilku lat nieruchomości dłużnika. Wnioskodawcy powołują się na swoje uprawnienia egzekucyjne. Takie uzasadnienia nie upoważniają wnioskującego do poszukiwania majątku dłużnika za pośrednictwem rejestru gruntów i budynków.

Podkreślić należy, że instytucja wydania informacji z ewidencji gruntów i budynków, prowadzona przez starostów nie może być traktowana jako instrument służący ujawnieniu majątku dłużnika, ponieważ to zagadnienie należy do sfery prawa cywilnego a nie do prawa administracyjnego.

W takich przypadkach wnioskodawcy wskazują swój interes faktyczne a nie skuteczny interes prawny, umożliwiający udostępnienie danych z ewidencji gruntów i budynków.

 

O odmowie udostępniania „WYPISU” i „NUMERU KSIĘGI WIECZYSTEJ” z ewidencji gruntów pisałam w artykule „KTO MOŻE ŻĄDAĆ UDOSTĘPNIENIA DANYCH PODMIOTOWYCH W FORMIE WYPISÓW Z EWIDENCJI GRUNTÓW, BUDYNKÓW I LOKALI” oraz „UDOSTĘPNIENIE Z EWIDENCJI NUMERU KSIĘGI WIECZYSTEJ”, do przeczytania których zapraszam.