UŻYTKOWNIK WIECZYSTY NIE MOŻE DOKONAĆ PODZIAŁU GRUNTU ODDANEGO MU W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Użytkownik wieczysty może korzystać z nieruchomości i rozporządzać nią tylko w granicach przysługującego mu prawa, jako prawa na rzeczy stanowiącej przedmiot własności innej osoby. Uprawnienie do dzielenia bądź łączenia nieruchomości jest natomiast uprawnieniem związanym ściśle z prawem własności, co wynika z brzmienia przepisu art. 46 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny stanowiącego, że nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności oraz art. 21 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, zgodnie z którym właściciel kilku nieruchomości stanowiących całość gospodarczą lub graniczących z sobą może żądać połączenia ich w księdze wieczystej w jedną nieruchomość. Przyznanie takiego uprawnienia użytkownikowi wieczystemu, jako wyjątku od zasady, że pojęcie nieruchomości gruntowej związane jest tylko z prawem własności, wymagałoby wyraźnego unormowania w przepisach prawnych. W sytuacji braku takiego unormowania nie ma podstaw aby przyznawać użytkownikowi wieczystemu uprawnienie do łączenia i dzielenia nieruchomości gruntowej oddanej mu w użytkowanie wieczyste.

Po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej Sąd Najwyższy podjął uchwałę w dniu 13.03.2015 r. sygn. akt III CZP 116/14: użytkownik wieczysty nie może dokonać podziału gruntu oddanego mu w użytkowanie wieczyste.

Użytkownik wieczysty nie może samodzielnie dokonać podziału gruntu oddanego mu w użytkowanie wieczyste. Wymagana jest zgoda właściciela. Zatem bez zgody właściciela nie można także dokonać podziału geodezyjnego.

Uprawnienie do łączenia lub podziału nieruchomości przysługuje wyłącznie właścicielowi nieruchomości, a nie użytkownikowi wieczystemu. Podkreślić należy, że dopuszczenie do dokonywania podziału lub łączenia nieruchomości przez użytkownika wieczystego może prowadzić do naruszenia interesów właściciela: Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków. Wykorzystanie nieruchomości publicznych wiąże się z długookresowymi planami określającymi ich przeznaczenie. Gdyby przyznać uprawnienie do podziału lub łączenia nieruchomości użytkownikowi wieczystemu, mogłoby to wyraźnie kolidować z realizacją tych planów.

Jeżeli użytkownik wieczysty nie ma uprawnienia do podziału gruntu, na którym ustanowione zostało jego prawo, to bezprzedmiotowe jest rozważanie, czy może on zrzec się tego prawa do części gruntu.