NIEDOPUSZCZALNOŚĆ ROZSZERZENIA ZAKRESU I RODZAJU PRACY GEODEZYJNEJ POPRZEZ ZGŁOSZENIE UZUPEŁNIAJĄCE

Wraz z nowelizacją14 lipca 2014 r. przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne powstało wiele niejasności i wręcz sytuacji kontrowersyjnych w kwestii zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych.

Pojęcia „zgłoszenie pierwotne” oraz „zgłoszenie uzupełniające do zgłoszenia o identyfikatorze” zostały wprowadzone na wzorach zgłoszeń prac geodezyjnych i prac kartograficznych stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłoszenia prac geodezyjnych i prac kartograficznych (…) jako oznaczenie formularzy w celu ułatwienia pozyskiwania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, niezbędnych do wykonania zgłoszonych prac.

Formularz z zaznaczonym polem „zgłoszenie uzupełniające do zgłoszenia o identyfikatorze” powinien być stosowany w przypadku zaistnienia potrzeby udostępnienia dodatkowych materiałów zasobu do wykonania już zgłoszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych. Zgodnie z definicją „uzupełnienie” stanowi „dopełnienie czegoś”. Stąd zgłoszenie uzupełniające należy traktować jako uzupełnienie czegoś już rozpoczętego.

Podkreślić należy, że rolą wykonawcy prac geodezyjnych na etapie składania zgłoszenia pierwotnego jest jednoznaczne określenie zakresu i rodzaju zgłaszanych prac geodezyjnych i kartograficznych. Zgłoszenie pierwotne powinno być poprzedzone analizą geodezyjnych zamierzeń inwestycyjnych i oczekiwań od Wykonawcy prac geodezyjnych. W ujęciu geodezyjnym rozpoczęta została określona praca geodezyjna na wskazanym obiekcie poprzez identyfikator nadany w zgłoszeniu pierwotnym i tylko w tym zakresie można mówić o uzupełnianiu. Sam wykonawca określa rodzaj zgłoszonej pracy oraz wskazuje właściwy obiekt. Dlatego tylko i wyłącznie w ramach zgłoszenia pierwotnego można żądać dokumentacji dodatkowej. Zgłoszenie dotyczące innych obszarów należy zatem traktować jako zgłoszenie pierwotne. Żadnego znaczenia dla takiej oceny nie ma bliskie położenie działek itp.

Zgłoszenie prac geodezyjnych lub kartograficznych, o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne może nastąpić wyłącznie na formularzu oznaczonym jako „zgłoszenie pierwotne” i nie ma możliwości dodania nowego dodatkowego celu lub rodzaju zgłaszanych prac  geodezyjnych lub kartograficznych. Zatem określając nawet w formularzu „zgłoszenie uzupełniające do zgłoszenia o identyfikatorze”:nowy cel, rodzaj i zakres należy traktować jak nową sprawę czyli nowe zgłoszenie pracy geodezyjnej lub kartograficznej w rozumieniu ustawy a nie zgłoszenie uzupełniające.

Podstawa opracowania:

– Prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie sygnatura: II SA/Lu 651/16.

– Stanowisko Głównego Geodety Kraju z 31 sierpnia 2015 r. znak: IŻ-PZGiK.7200.13.2015.

Comments

 1. Dawid DAVE

  Pani analiza, skądinąd słuszna ze względu na obowiązujący stan prawny pokazuje jak niestety zmitologizowany przepisami jest zawód geodety. Potencjalni oszuści, wciąż szykujący skok na państwową własność. Czyt. bezcenne dane z PODGiK. Dodając do tego jeszcze obowiązek oddawania za darmo do zasobu wyników wykonanej pracy oraz uwłaczającą procedurę tzw. weryfikacji prac, można właściwie stwierdzić, że jesteśmy ubezwłasnowolnieni. Porównajmy ten stan z rzeczoznawcami, którzy też przygotowują operaty.

  1. Post
   Author
   Marta Korona

   Jak słusznie Pan podkreślił taki jest stan prawny. Osobiście uważam, że powinna być możliwość rozszerzenia zgłoszenia pracy geodezyjnej. Taka potrzeba jest widoczna szczególnie przy dużych projektach, gdzie np. w trakcie wykonywania pracy geodezyjnej polegającej na sporządzeniu mapy do celów projektowych zachodzi potrzeba zmiany przebiegu trasy z uwagi na różne uwarunkowania. W związku z tym niejednokrotnie zachodzi konieczność zmiany umowy pomiędzy zleceniodawcą, a wykonawcą pracy geodezyjnej. Sama spędziłam kilka lat w bezpośrednim wykonawstwie geodezyjnym i niejednokrotnie dopiero podczas wywiadu terenowego lub pomiaru bezpośredniego z uwagi na przeszkody terenowe jak np. duże zwały kamieni, głębokie wcięcia erozyjne (debry), kosztowne infrastruktury w ogrodach domowych etc.
   Jednak z uwagi na obowiązujące przepisyistotnym okazuje się „zgłoszenie pierwotne”, które powinno być poprzedzone wnikliwą analizą geodezyjnych zamierzeń inwestycyjnych i oczekiwań od Wykonawcy prac geodezyjnych aby uniknąć dodatkowych – odrębnych prac geodezyjnych.
   W pewnym stopniu rozumiem Pańskie rozgoryczenie odnośnie obowiązujących przepisów, ponieważ ich zasadności w wielu kwestiach osobiście nie podzielam, jednak jak wszyscy doskonale wiemy: proces legislacyjny w naszym kraju jest niezwykle „karkołomny” i długotrwały i oboje doskonale wiemy, że ani Pan ani ja – sami przepisów nie zmienimy, więc pozostaje nam je zaakceptować i skupić się nad tym, co w życiu jest naprawdę ważne lub złożyć formalne wnioski o ich zmianę do odpowiednich instytucji. Wiemy dobrze, ze rzeczoznawców obowiązują inne przepisy i stąd odmienność.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *