AKTUALIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne normuje zasady prowadzenia ewidencji gruntów i budynków wskazując jakie informacje winny być w niej zawarte, zasady wykorzystania danych zawartych w ewidencji gruntów i ich udostępniania, określa obowiązki zarówno właścicieli i innych podmiotów władających gruntami jak i organu administracji prowadzącego ewidencję gruntów i budynków.

Ustawodawca w art. 24 zawarł uregulowania dotyczące operatu ewidencyjnego a w szczególności zasady aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków. Ustawodawca przewidział dwa tryby aktualizacji – z urzędu i na wniosek. Zgodnie z art. 24 ust. 2a informacje zawarte w ewidencji gruntów i budynków podlegają aktualizacji:

1) z urzędu, jeżeli zmiany tych informacji wynikają z:

a) przepisów prawa,

b) dokumentów, o których mowa w 23 ust. 1 – 4, tj. dokumentów wytwarzanych/sporządzanych przez sądy, notariuszy i organy administracji publicznej,

c) materiałów zasobu,

d) wykrycia błędnych informacji;

2) na wniosek podmiotów, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 czyli właścicieli nieruchomości, a w przypadku:

a) nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego – oprócz właścicieli inne podmioty, w których władaniu lub gospodarowaniu, w rozumieniu przepisów o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa, znajdują się te nieruchomości,

b) gruntów, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli – osoby lub inne podmioty, które władają tymi gruntami na zasadach samoistnego posiadania lub władających gruntami na zasadach samoistnego posiadania.

Według zapisu zawartego w art. 24 ust. 2b ustawy aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków dokonywana jest w drodze czynności materialno – technicznej lub w drodze decyzji. Natomiast zgodnie z art. 24 ust. 2c odmowa aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Jednocześnie podkreślić należy i wskazać, że aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków może być dokonana w każdym czasie na wniosek zainteresowanych,  po przedłożeniu stosownej dokumentacji geodezyjnej lub prawnej.