ZNISZCZENIE ZNAKÓW GRANICZNYCH – WYKROCZENIE CZY PRZESTĘPSTWO?

W poprzednim artykule przedstawiłam Państwu definicje ZNAKU GRANICZNEGO i ZNAKU GEODEZYJNEGO. Niekiedy te pojęcia są mylone lub wzajemnie błędnie utożsamiane.

Kwestią niewątpliwą jest, że zarówno usuwanie (niszczenie) znaków geodezyjnych i znaków granicznych jest niezgodne z prawem.

Kiedy zdarzenie polegające na usunięciu znaków granicznych czy znaków geodezyjnych jest przestępstwem, a kiedy wykroczeniem?

Kwalifikacja czy dany czyn jest wykroczeniem czy przestępstwem należy do właściwości organów ścigania (policja, prokuratura). W ramach postępowania przygotowawczego organ ścigania ustala czy dany czyn jest czynem zabronionym i czy stanowi on przestępstwo czy wykroczenie.

W polskim prawie karnym nie ma wprost wyrażonej definicji przestępstwa. Można ją skonstruować na podstawie przepisów części ogólnej Kodeksu karnego z 1997 r., który jest najważniejszym, po konstytucji, źródłem prawa karnego.

Niszczenie (usuwanie) znaków geodezyjnych uregulowane zostało w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Zgodnie z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.  Prawo geodezyjne i kartograficzne kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, a także nie zawiadamia właściwych organów o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urządzeń zabezpieczających te znaki oraz budowli triangulacyjnych, – podlega karze grzywny. Orzekanie następuje na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

Niszczenie znaków geodezyjnych (znaków z trwałego materiału, określających położenie osnowy geodezyjnej) jest zatem wykroczeniem. Zgodnie z art. 24 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń grzywnę wymierza się w wysokości od 20 do 5 000 złotych, chyba że ustawa stanowi inaczej.

 

Niszczenie (usuwanie) znaków granicznych uregulowane zostało w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny.

Zgodnie z art. 277 kodeksu karnego kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, usuwa, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fałszywie wystawia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Zatem usuwanie (niszczenie) stałych znaków granicznych (określających przebieg granic działek) jest już przestępstwem.

Drodzy Czytelnicy: często problemowym zagadnieniem z którym mam do czynienia są sytuacje, w których sąsiedzi z różnych powodów usuwają lub niszczą znaki graniczne, niejednokrotnie nie zdając sobie sprawy z konsekwencji swoich czynów – udowodniony czyn jest przestępstwem.

Z czego to wynika? Nie wiem, wielokrotnie się nad tym zastanawiałam i myślę, że najwięcej wynosimy z domu. Jeśli nikt nie nauczył nas poszanowania cudzej i swojej rzeczy to mamy to, co mamy niestety. Ta kwestia, bardzo ważna ma zastosowanie na różnych płaszczyznach życia codziennego.

Mogą Państwo przestrzec swoich sąsiadów, że usuwanie znaków granicznych jest niezgodne z prawem i złożycie zawiadomienie do właściwych organów ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa, jeśli sąsiedzi zniszczą takie znaki.

Jeśli działania sąsiadów spowodowały u Państwa szkodę, np. musieli Państwo ponownie zlecić usługę geodezyjną polegającą na wznowieniu znaków granicznych lub wyznaczeniu punktów granicznych to mogą Państwo domagać się od sąsiadów odszkodowania powołując się na ogólne przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Zgodnie z art. 415 kodeksu cywilnego „Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”. Jeśli sąsiedzi nie zgodzą się naprawić szkody dobrowolnie, to pozostaje wniesienie pozwu o zapłatę do sądu.