CZY SZKIC TYCZENIA STANOWI ELEMENT OPERATU TECHNICZNEGO?

Prezentacja, którą dzisiaj Państwu przedstawię jest wynikiem wielu obserwacji oraz niekiedy wręcz kontrowersyjnych dyskusji wykonawców prac geodezyjnych, a mianowicie czy szkic tyczenia stanowi element składowy operatu technicznego? Zagadnienie które opiszę dotyczy: WYTYCZENIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH i sporządzania w związku z tym stosownej dokumentacji geodezyjnej w zakresie świadczenia usług geodezyjnych na potrzeby realizacji inwestycji budowlanych.

Niejednokrotnie napotkałam się z następującym problemem: wielu z Państwa inwestorów zleca wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na geodezyjnym wytyczeniu, a następnie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zrealizowanych inwestycji. Wielu wykonawców prac geodezyjnych (firm geodezyjnych) bagatelizuje obowiązek zgłaszania odpowiedniemu staroście swoich prac dotyczących WYTYCZENIA. Spora część tych, którzy pracę taką zgłoszą nie przekazuje wyników jej rezultatów do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK), co po kilku latach może stanowić sytuację problemową. Jak wszyscy wiemy: problemy zazwyczaj wychodzą „po latach”, kiedy się okazuje, że ktoś coś „wybudował nie tak” lub „pomierzył nie tak”.

Zgodnie z art. 12c ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne obowiązek zawiadomienia o zakończeniu prac geodezyjnych oraz przekazania wyników tych prac nie dotyczy prac geodezyjnych związanych z wytyczeniem obiektów budowlanych, jeżeli w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia wytyczenia tych obiektów zostaną przekazane do PZGiK dokumenty zawierające wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej tych obiektów. Jeżeli minie 30 dni, oznacza to, że przepis nie ma zastosowania i obowiązkiem wykonawcy pracy geodezyjnej, który świadczy taką usługę jest wykonanie takich czynności aby do PZGiK zostały przekazane materiały (odpowiednie dokumenty) świadczące o wytyczeniu obiektu w terenie.

Głównym dokumentem świadczącym o wykonaniu WYTYCZENIA jest tzw. SZKIC TYCZENIA, na którym utrwala się wyniki tyczenia. Szkic tyczenia zawiera dane dotyczące osnowy realizacyjnej, rysunek obiektów projektowanych, dane konieczne do wytyczenia, dane zrealizowane w trakcie tyczenia, rezultaty pomiaru kontrolnego wytyczonych elementów obiektów, adnotację o przyjęciu przez kierownika budowy wytyczonych elementów, z wyróżnieniem utrwalonych znaków osi głównych obiektów, reperów roboczych i głównych elementów konstrukcyjnych, podpis osoby wykonującej tyczenie oraz podpis kierownika budowy. Treść projektowaną przedstawia się na szkicu tyczenia w kolorze czerwonym. Dane określające wyniki pomiaru kontrolnego wpisuje się na szkicu tyczenia kolorem czarnym w nawiasie. Oryginał szkicu tyczenia dołączany jest do dziennika budowy, zaś jego kopia uwierzytelniona przez kierownika budowy pozostaje w dyspozycji wykonawcy pracy geodezyjnej. Należy podkreślić, że szkic tyczenia jest dokumentem zawierającym wyniki pomiaru, jakie są wykonywane w związku z tyczeniem, a co za tym idzie zgodnie z § 71 ust. 2, pkt 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego jest elementem składowym operatu technicznego. A jego brak stanowi uchybienie w zakresie prawidłowości wykonania pracy geodezyjnej i kompletności przekazywanych rezultatów wykonanej pracy geodezyjnej do PZGiK.