SPRAWOZDANIE TECHNICZNE JAKO ISTOTNY ELEMENT DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ

Z pewnością nikt z nas geodetów nie przepada za sporządzaniem sprawozdania technicznego lecz sporządzenie takiego dokumentu jest obowiązkiem wykonawcy pracy geodezyjnej, który kompletuje dokumentację w formę operatu technicznego z przeznaczeniem do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK).

Kwestię tą reguluje § 71 ust 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w brzmieniu:

Sprawozdanie techniczne, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, zawiera:

1) określenie celu oraz zakresu rzeczowego i terytorialnego wykonanych prac geodezyjnych lub kartograficznych;

2) oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej lub kartograficznej;

3) imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, który wykonał prace geodezyjne lub kartograficzne;

4) imiona i nazwiska oraz numery świadectw nadania i zakresy uprawnień zawodowych osób, które wykonywały samodzielne funkcje przy realizacji prac geodezyjnych lub kartograficznych;

5) okres, w jakim wykonywane były prace geodezyjne lub kartograficzne;

6) opis przebiegu i rezultatów wykonanych prac geodezyjnych lub kartograficznych, zawierający w szczególności:

a) zakres wykorzystania materiałów PZGiK,

b) zastosowane technologie i metody pomiarowe;

7) informację o rezultacie porównania opracowanej mapy z treścią ortofotomapy, o którym mowa w § 63 ust. 2;

8) informację dotyczącą przekazywanej bazy roboczej”.

Najczęściej popełnianym błędem jest brak opisu rezultatu i przebiegu wykonanej pracy geodezyjnej. Czasami obserwuję, że sprawozdania techniczne pisane są w sposób niewłaściwy, co dyskwalifikuje przyjęcie dokumentacji do zasobu, ponieważ poprawność wykonania danej pracy geodezyjnej nie jest udokumentowana. Bardzo często wykonawca opisuje szczegółowo dokumentacje jaką uzyskał z PZGiK bez oceny danej dokumentacji, zamiast opisać rezultaty analizowanej przez siebie dokumentacji oraz przebieg wykonanej pracy geodezyjnej.

Innymi błędami jest m.in.:

– mylone pojęcia wykonawcy prac a kierownika prac: wykonawcą jest firma a nie „ta osoba, która rzeczywiście pracę wykonała”, natomiast osobą, która wykonywała samodzielne funkcje przy realizacji prac geodezyjnych jest kierownik – geodeta uprawniony.

–mylne określanie metod i technologii pomiarowych, czasami przekręcane ich nazwy.

Opis szczegółowy informacji dodatkowych nie jest błędem lecz aby dokument w postaci sprawozdania technicznego był poprawnie sporządzony winien zawierać min. elementy wyszczególnione w powyższym rozporządzeniu. Często w różnych postępowaniach wyjaśniających informacje zawarte w sprawozdaniach technicznych stają się istotnymi informacjami dla różnych organów jak: administracja, sąd, policja czy prokuratura oraz inwestorów, a także właścicieli nieruchomości.