MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH – SPECJALISTYCZNA USŁUGA GEODEZYJNA

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH – opracowanie kartograficzne w geodezji obejmujące przygotowanie dokumentacji geodezyjnej, niezbędnej do wykonania projektu budowlanego na terenie Polski. Szczegółowy zakres i tryb wykonania takiej mapy reguluje m. in. rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995 w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie podczas m.in. projektowania, budowy obiektów budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę.

Mapa do celów projektowych jest opracowaniem powstałym na bazie aktualnej mapy zasadniczej. Na treść mapy do celów projektowych, poza elementami stanowiącymi treść mapy zasadniczej łącznie z granicami władania (własności) nieruchomości (działek), składają się:

– opracowane geodezyjnie linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, linie zabudowy oraz osie ulic, dróg itp., jeżeli zostały ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,

– usytuowanie zieleni wysokiej ze wskazaniem pomników przyrody

– usytuowanie innych obiektów i szczegółów wskazanych przez projektanta, zgodnie z celem wykonywanej pracy.

Wykonawcą MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH może być jedynie podmiot, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Niestety praktyka wskazuje, że niektórzy z Państwa – zleceniodawców, którzy zlecili wykonanie opracowań geodezyjnych w postaci sporządzenia „MAP DO CELÓW PROJEKTOWYCH” pod planowane inwestycje budowlane zwraca się często do starosty lub prezydenta miasta na prawach powiatu z wnioskami opisującymi różne fakty i zdarzenia, a w treści takich wniosków są sformułowania typu:

a) „geodeta nie może sporządzić mapy do celów projektowych – z powodu braku numeru działki”,

b) „z uwagi na brak szkicu geodeta nie może wykonać podziału (…) proszę wydać szkic”

c) „geodeta nie ma danych” itp. – to tylko niektóre przykłady.

Oczywiście mają Państwo prawo składać różne wnioski do organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, a organ ma obowiązki obwarowane przepisami i jednym z nich jest udzielenie Państwu stosownych wyjaśnień/ odpowiedzi. Zaprezentowane sytuacje dotyczą na szczęście niektórych firm. Z mojego doświadczenia wynika, że większość przedsiębiorców świadczy swoim zleceniodawcom kompleksowe usługi, prowadzące do uzyskania oczekiwanego produktu. Niestety niektórzy obarczają swoich zleceniodawców udziałem w „wykonaniu specjalistycznych opracowań geodezyjnych” – tak to należy nazwać. Z czego to wynika? Zastanawiam się nad odpowiedzią.

Mając na uwadze powyższe nad czym należy ubolewać?

Smutnym jest to, że Państwo – zleceniodawcy w takich sytuacjach pośredniczą pomiędzy organem administracji geodezyjnej, a swoim zleceniobiorcą/ wykonawcą pracy geodezyjnej  po pierwsze.

Po drugie w wielu przypadkach takie wnioski pisemne lub ustne napływają, kiedy wykonawca otrzymuje „protokół weryfikacji z wynikiem negatywnym” lub analizując zgłoszenie pracy geodezyjnej – zdecydowanie zadeklarowany termin wykonania prac geodezyjnej, zgłoszony przez zleceniobiorcę usługi geodezyjnej jest przekroczony.

Na początku chcę wyjaśnić w prosty sposób, jaka jest rola starosty, jako organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny przy realizacji wykonania „mapy do celów projektowych”. Otóż starosta, jako organ administracji geodezyjnej i kartograficznej/ służby geodezyjnej po przyjęciu zgłoszenia pracy geodezyjnej i kartograficznej (art. 12 ustawy) uzgadnia z wykonawcą „listę rodzajową materiałów zasobu”, przygotowuje kopie zamówionej dokumentacji i udostępnia dokumenty za opłatą. Następnie po wykonaniu pracy geodezyjnej – zleceniobiorca/ wykonawca prac geodezyjnych zawiadamia starostę o zakończeniu wykonanej pracy, a starosta na podstawie art. 12 b ustawy dokonuje weryfikacji.

Wskazać i podkreślić należy, iż to wykonawca pracy geodezyjnej – zleceniobiorca specjalistycznej usługi geodezyjnej określa w oparciu o rzetelną analizę i ocenę dokumentów źródłowych jakie czynności geodezyjne należy podjąć, oraz sporządza w związku z tym stosowną dokumentację z zachowaniem wszelkich procedur, zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną i obowiązującymi przepisami prawa.

Wszyscy doskonale wiemy, że MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH nie kosztuje 50 zł. Cena za usługę jest droga – dlaczego? A no dlatego, że sporządzenie dokumentacji w postaci „MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH” nie jest tożsame z wykonaniem kserokopii mapy zasadniczej/ mapy sytuacyjno – wysokościowej. Jest to PRACA GEODEZYJNASPECJALISTYCZNA USŁUGA GEODEZYJNA, praca poważna, którą powinni wykonywać poważni i kompetentni ludzie.  Za jej wykonanie powinni otrzymać odpowiednią zapłatę, ponieważ dokument w tej postaci stanowi „bazę”, potocznie mówiąc stanowi PODKŁAD pod przyszłą inwestycję.

Zasady sporządzania dokumentacji geodezyjnej w ramach zgłoszonych prac zarówno do celów prawnych, jak i szeroko rozumianych dokumentacji związanych z prowadzonymi inwestycjami regulują przepisy prawne.

Czy obowiązujące przepisy są słuszne czy nie?

Nie mi je oceniać w tym artykule. Owszem z niektórymi zapisami osobiście się nie zgadzam lecz o zmiany legislacyjne należy wnioskować do odpowiednich instytucji i nie jest to organ administracji geodezyjnej i kartograficznej.

Ważnym jest to, że znajomość norm prawnych obowiązujących w dziedzinie geodezji i kartografii oraz mających zastosowanie w geodezji, a także wiedza techniczna mają kluczowe znaczenie przy wykonywaniu samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii (geodeta uprawniony) i przekładają się bezpośrednio na jakość wykonywanych prac i sporządzanej w związku z tym wszelkiej dokumentacji geodezyjnej, w tym dla zamawiającego.

Wnikliwa i merytoryczna analiza, wykonana przez wykonawcę prac geodezyjnych dokumentacji źródłowej pod kątem dokładności, aktualności i przydatności do wykonania pracy geodezyjnej na podstawie art. 11, art. 12 ust.2 i ust.3 w związku z art. 42 ust.3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz w związku m. in. z § 6 ust.1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pozwoli wykonawcy prac geodezyjnych na podjęcie właściwych czynności.

Szanowni Państwo chcę  wyjaśnić i poinformować, że ze względu na cywilno – prawny charakter umowy wiążącej geodetę – wykonawcę prac geodezyjnych i zlecającego pracę geodezyjną (inwestor/ właściciel działki) organ administracji geodezyjnej – starosta nie jest uprawniony do ustalania, ani tym bardziej do egzekwowania jej zapisów. Roszczenia pomiędzy zleceniodawcą a wykonawcą pracy geodezyjnej nie są w kompetencji starosty ani innego organu do którego niejednokrotnie Państwo się zgłaszają, lecz mogą być rozpatrzone w postępowaniu cywilno – prawnym. Przepisy w tym zakresie normuje ustawa Kodeks Cywilny. Tryb postępowania cywilnego natomiast określają przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z art.2 Kodeksu Postępowania Cywilnego do rozpatrywania spraw cywilnych powołane są sądy powszechne. Zatem w kontekście tego typu spraw organ służby geodezyjnej – starosta nie jest zobowiązany rozpatrzeć Państwa wniosku z uwagi na brak uprawnień do tego typu działań.

Mając na uwadze powyższe, szczególnie podkreślić należy, że wykonawca prac geodezyjnych – firma świadcząca specjalistyczne usługi w dziedzinie geodezji z którą Państwo zawarliście umowę na wykonanie MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH powinna zapewnić wykwalifikowany personel do właściwego i terminowego wykonania umowy.

Powszechnie obowiązujące przepisy prawa mówią, że:

1. Przy wykonywaniu geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych wykorzystuje się materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – PZGiK, jeżeli wyniki analizy tych materiałów, przeprowadzone przez wykonawcę prac geodezyjnych i kartograficznych – firmę świadczącą usługi geodezyjne, zwanego dalej „wykonawcą” pod względem dokładności, aktualności i kompletności, wskazują na ich przydatność do wykonania pomiarów.

2. Do sporządzenia mapy do celów projektowych wykonawca wykorzystuje:

a) zbiory danych PZGiK, o których mowa w 4 ust. 1a pkt 2, 3, 8 i 11 oraz ust. 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;

b) wyniki pomiarów obiektów nieobjętych bazami danych, o których mowa w pkt 1, wskazanych przez projektanta lub inwestora;

c) opracowania planistyczne oraz projekty budowlane i inne dokumenty objęte pozwoleniem na budowę, przechowywane przez organy administracji architektoniczno-budowlanej, dotyczące terenu projektowanej inwestycji lub terenów sąsiednich.

2. W przypadku gdy przedmiotem planowanej inwestycji są budynki sytuowane w odległości nie większej niż 4,0 m od granicy nieruchomości, a jednocześnie w PZGiK brak jest danych określających położenie punktów granicznych z wymaganą dokładnością, wykonawca pozyskuje niezbędne dane dotyczące tych punktów w drodze pomiaru.

3. Pomiar punktów granicznych, które nie są na gruncie oznaczone w postaci znaków granicznych, poprzedzają czynności mające na celu ustalenie położenia tych punktów na gruncie w trybie przepisów wydanych na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy lub w trybie przepisów art. 39 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Comments

 1. Rafał

  Super stronka! Przypadkiem odkryłem :). Dużo prawdy w tym, co pani pisze. Kumpel ma firme i jaki wykwalifikowany personel ma zapewnic jak sam nie ma uprawnien i pieczatkuja mu roboty emeryci.

  1. Post
   Author
 2. Nowy

  Nie terminowe wykonanie roboty czesto wynika z tego ze nie mozna dokonac analizy dokumentow przed zgloszeniem pracy geodezyjnej i otrzymania odpowiedniej licencji ( przynajmniej prawnie). Inaczej to by wygladalo gdyby geodeta miał do dyspozycji wglad do bazy egib online (przed zgloszeniem pracy) i przy kliencie mogl powiedziec jak wyglada sytuacja prawna jego lini granicznych i w jaki sposob rzutuje to na czas realizacji zlecenia. Nie mówię juz tutaj o zaleznosci terminu wykonania pracy geodezyjnej od funkcjonalnosci osrodka dokumentacji. To juz oddzielny temat.

  Bardzo przyjemny graficznie, i bogaty w tresc blog. Chyba zostane czestszym czytelnikiem.

  1. Post
   Author

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *