NALEŻYTE DOKONANIE ANALIZY DOKUMENTACJI ŹRÓDŁOWEJ

Powszechnie obowiązujący art. 42 ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne obowiązuje osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii do wykonywania swoich zadań z należytą starannością zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa.

Kto jest wykonawcą prac geodezyjnych oraz kto jest osobą wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii pisałam nie raz w poprzednich artykułach.

Nowym Czytelnikom chcę przy tym wyjaśnić, że:

– Wykonawcą prac geodezyjnych jest w skrócie firma świadcząca specjalistyczne usługi w dziedzinie geodezji z którą Państwo zawieracie umowy na wykonanie konkretnej dokumentacji geodezyjnej a także osoba legitymująca się uprawnieniami zawodowymi w przypadku wykonywania funkcji biegłego sądowego oraz mierniczego górniczego lub asystenta mierniczego górniczego;

– Osobą wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii jest GEODETA UPRAWNIONY, czyli osoba legitymująca się uprawnieniami zawodowymi z dziedziny geodezji i kartografii.

Podczas ostatniej rozmowy z jednym z wykonawców prac geodezyjnych usłyszałam, że w urzędzie, w którym pracuję „kładzie się zbyt duży nacisk na analizę dokumentacji archiwalnej w zakresie przebiegu granic”.

Nie mi to oceniać, ponieważ nie wiem jaki nacisk kładzie się na analizę dokumentacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) w innych urzędach w kraju.

Nie mniej jednak chcę odnieść się do tych słów w dzisiejszym wpisie i podzielić się z Państwem moimi spostrzeżeniami w tym zakresie.

Jak napisałam na wstępie: powszechnie obowiązujący przepis art.42 ust.3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne obowiązuje osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii do wykonywania swoich zadań z należytą starannością zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa.

Zatem aby wykonać prawidłowo pracę geodezyjną, za którą wykonawca dostanie zapłatę z uwagi na przepis wynikający m.in. z § 6 ust.1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego należy dokonać wnikliwej i merytorycznej analizy przez wykonawcę prac geodezyjnych dokumentacji źródłowej pod kątem dokładności, aktualności i przydatności do wykonania realizowanej pracy geodezyjnej. Zgodnie z powołanym przepisem prawa przy wykonywaniu geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych wykorzystuje się materiały PZGiK, jeżeli wyniki analizy tych materiałów, przeprowadzone prze wykonawcę prac geodezyjnych i kartograficznych pod względem dokładności, aktualności i kompletności wskazują na ich przydatność do wykonania pomiarów.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że niewątpliwie podstawową kwestią jest właściwe/ rzetelne przeprowadzenie analizy dokumentacji źródłowej.

Nie możemy zapominać o tym, że firma świadcząca specjalistyczne usługi w dziedzinie geodezji z którą Państwo zawieracie umowy na wykonanie dokumentacji geodezyjnych powinna zapewnić wykwalifikowany personel, umożliwiający prawidłowe i terminowe wykonanie pracy geodezyjnej.

Pamiętać przy tym należy, że wnioski z przeprowadzonej analizy nie mogą wzajemnie się wykluczać, ponieważ w przeciwnym razie może prowadzić do wniosku, że wykonawca pracy geodezyjnej nienależycie dokonał analizy dokumentacji źródłowej, a przez to wykonawca może narazić się na odpowiedzialność cywilną, natomiast geodeta uprawniony na odpowiedzialność dyscyplinarną, jeżeli analiza przyjętej do zasobu dokumentacji geodezyjnej (operatu technicznego) przeprowadzonej przez wojewodę– organ nadzoru geodezyjnego i kartograficznego wykaże, że wykonawca postępował niezgodnie z zasadą określoną w wyżej powołanym art.42 ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Wykonawca pracy geodezyjnej – zleceniobiorca specjalistycznej usługi geodezyjnej określi tylko w oparciu o rzetelną analizę i ocenę dokumentów źródłowych jakie czynności geodezyjne należy podjąć, oraz sporządzić w związku z tym stosowną dokumentację dla zamawiającego z zachowaniem wszelkich procedur, zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną i obowiązującymi przepisami prawa.