WYŁOŻENIE DO WGLĄDU PROJEKTU OPERATU OPISOWO – KARTOGRAFICZNEGO MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW

Wynikiem prac modernizacyjnych (pisałam o tym w poprzednim wpisie) jest projekt operatu opisowo – kartograficznego który podlega, na okres 15 dni roboczych, wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w siedzibie starostwa powiatowego.

Wyłożenie projektu operatu opisowo – kartograficznego ma na celu weryfikację ujętych w nim danych ewidencyjnych, dającą możliwość zgłoszenia uwag przez właścicieli dotyczących niezgodności ze stanem faktycznym wyników i ustaleń poczynionych przez Wykonawcę prac geodezyjnych – firmę geodezyjną (geodetę uprawnionego).

Starosta informuje o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo – kartograficznego, poprzez wywieszenie tej informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa powiatowego i właściwego urzędu gminy, na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia, oraz ogłoszenie jej w prasie o zasięgu krajowym.

We wskazanym terminie wyłożenia (trwa 15 dni roboczych) projektu operatu opisowo-kartograficznego warto/ należy udać się do siedziby starostwa powiatowego (bądź urzędu miasta na prawach powiatu) w celu sprawdzenia, czy dane dotyczące posiadanej nieruchomości są zgodne ze stanem faktycznym.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości należy złożyć uwagi, które zostaną sprawdzone i ewentualnie poprawione w odpowiedniej procedurze przez geodetę, bez żadnych kosztów dla właściciela nieruchomości. Warto więc, z tej możliwości skorzystać, zwłaszcza że przepisy nie przewidują indywidualnego informowania właścicieli poszczególnych nieruchomości o wyłożeniu i ujawnieniu danych ewidencyjnych w bazie ewidencji gruntów i budynków.

Złożone uwagi starosta rozstrzyga w formie pisemnej o czym informuje wnioskodawcę i zamieszcza wzmiankę w protokole.

Po upływie terminu wyłożenia, dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo – kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym starosta ogłasza w dzienniku urzędowym województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie podmiotowej starostwa.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa informacji, o której mowa w art.24a ust. 8 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, zgłaszać zarzuty do tych danych. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów starosta rozstrzyga w drodze decyzji.

Reasumując, Szanowni Państwo: warto skorzystać z przysługujących Państwu praw i dokonać wglądu do danych, które Was dotyczą.