CZY NADZÓR GEODEZYJNY OCENIA OPINIE BIEGŁYCH SĄDOWYCH?

Sama opinia biegłego, jako dokument sporządzony na potrzeby sądu nie stanowi materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – PZGiK, a jej sporządzenie nie stanowi prac w rozumieniu art. 2 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Tym samym nie podlega ocenie merytorycznej i technicznej organu nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, jak również organu powiatowej administracji geodezyjnej i kartograficznej.

Jednak dla wielu spraw, które prowadzą sądy powszechne, wymagane jest często opracowanie w trybie przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne: dokumentacji geodezyjnej, poprzedzającej sporządzenie opinii przez biegłego sądowego, zgodnej z obowiązującymi standardami technicznymi, co jest związane z koniecznością wykonania prac geodezyjnych, w rozumieniu ustawy. W związku z tym zachowana być musi procedura zgłaszania prac przed ich rozpoczęciem właściwemu staroście oraz zawiadomienia o zakończeniu tych prac, a także sporządzenia dokumentacji stanowiącej wynik tych prac, zgodnie z przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dopiero po przyjęciu do PZGiK dokumentacja geodezyjna może stanowić podstawę opracowania przez biegłego opinii dla sądu.

Natomiast przyjęte do PZGiK wyniki prac mogą stanowić dla Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego – WINGiK przedmiot kontroli poprawności ich wykonania w odniesieniu do stawianych przez osoby skarżące, w tym uczestników sądowych postępowań cywilnych, zarzutów, zgodnie z kompetencjami wynikającymi z ustawy.

Reasumując powyższe: do zadań organu nadzoru geodezyjnego i kartograficznego – Wojewody, działającego przy pomocy WINGiK nie należy ocena dokumentów merytorycznych – opinii biegłych sądowych, sporządzanych na zlecenie sądów. Jednak w mojej ocenie opinie te powinny być wykonywane ze szczególną starannością z uwagi na fakt, że są sporządzane na zlecenie organów wymiaru sprawiedliwości.