CZY ZLECENIODAWCA MA OBOWIĄZEK ZGŁOSZENIA PRACY GEODEZYJNEJ DO URZĘDU?

Jeden z Czytelników zwrócił się do mnie z pytaniem czy zlecając geodecie podział działki musi ten fakt zgłosić do jakiegoś urzędu?

Nie trzeba. Poniżej zobrazuję Państwu w prosty sposób to zagadnienie: jeśli prace geodezyjne podlegają zgłoszeniu właściwemu organowi służby geodezyjnej i kartograficznej, to obowiązek ten ciąży na ich wykonawcy.

Wykonawcą prac może być przedsiębiorca, jednostka organizacyjna, a także osoba legitymująca się uprawnieniami zawodowymi w dziedzinie geodezji i kartografii w przypadku wykonywania przez tę osobę funkcji biegłego sądowego, mierniczego górniczego lub asystenta mierniczego górniczego, zgodnie z art. 11 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

W przypadku, gdy wykonawcą prac geodezyjnych i kartograficznych, podlegających obowiązkowi zgłoszenia jest przedsiębiorca lub jednostka organizacyjna, a poszczególne czynności składające się na te prace nie są realizowane w całości samodzielnie przez osobę legitymującą się uprawnieniami zawodowymi, przedsiębiorca lub kierownik jednostki organizacyjnej ustanawia kierownika prac, legitymującego się odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi. Inaczej wykonawca prac/ właściciel firmy ustanawia do do zadania kierownika – zatrudnioną osobę posiadającą uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii.

Zleceniodawca nie ma obowiązku zgłaszania faktu wykonywania pracy geodezyjnej. Ten obowiązek ciąży na Zleceniobiorcy – geodecie, a precyzyjniej rzecz ujmując na wykonawcy pracy geodezyjnej, który przyjął zlecenie.