WERYFIKACJA PRAC GEODEZYJNYCH I STOSOWANIE PRZEPISÓW MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W GEODEZJI PRZY WYKONYWANIU PRAC GEODEZYJNYCH

Temat budzący wiele kontrowersji w zawodzie geodety w ostatnim czasie. Procedura weryfikacji prac geodezyjnych została określona w art. 12b znowelizowanej ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne i jest zadaniem starosty, wynikającym z ustawy. Potocznie weryfikacja oznacza „sprawdzenie”, natomiast w rozumieniu przywołanego przepisu oznacza procedurę opisaną w ustawie. Zasady przyjmowania dokumentacji …

UDOSTĘPNIENIE Z EWIDENCJI NUMERU KSIĘGI WIECZYSTEJ

Niekiedy napotykam na sytuacje, w których żądacie Państwo od organu prowadzącego ewidencję gruntów i budynków – starosty (prezydenta miasta na prawach powiatu lub wójta, któremu zostały powierzone obowiązki starosty) udostępnienie informacji dotyczącej numeru księgi wieczystej (KW), dotyczącej nieruchomości, która nie stanowi Państwa własności. W uzasadnieniach czasami słyszę następującą argumentację: „przecież księgi wieczyste są jawne”. Tak …

KTO MOŻE ŻĄDAĆ UDOSTĘPNIENIA DANYCH PODMIOTOWYCH W FORMIE WYPISÓW Z EWIDENCJI GRUNTÓW, BUDYNKÓW I LOKALI

Często spotykacie się Państwo w urzędach z odmową udostępnienia Państwu istotnego dokumentu w postaci „WYPISU” z ewidencji gruntów. Dokument ten jest Państwu potrzebny np. do załatwienia różnych spraw w kancelariach notarialnych, w sądzie, w różnych urzędach. Taki dokument udostępnia starosta, jako organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków lub wójt, jeżeli na wniosek gminy starosta powierzy …

ZAWÓD GEODETY

Zawód GEODETY jest zaliczany do grupy tzw. wolnych zawodów (współcześnie: freelancer – wolny strzelec). Wolny strzelec sam ustala zasady swojej pracy i współpracy z klientem. Wiąże się to oczywiście z koniecznością posiadania własnej działalności gospodarczej i tym samym: prowadzenia własnej księgowości. Mając na uwadze cechy wolnych zawodów, z pewnością zgodzimy się ze stwierdzeniem, że nie …

OD AUTORA

Pierwotnym moim zamierzeniem było napisanie książki – prostego przewodnika o charakterze geodezyjno – prawnym dla każdego, która by w sposób zwięzły i prosty dotykała problemów w geodezji na płaszczyźnie życia codziennego. Umacnianie się prawa własności oraz  ostatnie zmiany obowiązujących przepisów, codzienne problemy każdego z nas na obszarze kontaktów z organami publicznymi oraz swoimi zleceniobiorcami – …