ZARZUT NARUSZENIA PRZEPISÓW KPA NA ETAPIE POSTĘPOWANIA MODERNIZACYJNEGO POPRZEDZAJĄCEGO OGŁOSZENIE INFORMACJI W DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA

Za bezzasadne należy uznać zarzuty sprowadzające się do zarzucania staroście naruszeń przepisów ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego – KPA na etapie postępowania dotyczącego modernizacji ewidencji gruntów i budynków, poprzedzającego ogłoszenie przez starostę w dzienniku urzędowym województwa informacji o tym, iż projekt operatu opisowo – kartograficznego sporządzonego w ramach modernizacji ewidencji staje się operatem ewidencji gruntów i budynków.

Zauważyć należy, że przepisy art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne dotyczące przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków ustanawiają odrębną procedurę przeprowadzania modernizacji i regulują tą procedurę nie zawierając odesłań do przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego – KPA.

Dopiero w następstwie złożenia przez osobę, której interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie operatu opisowo – kartograficznym zarzutów do tych danych wszczynane jest postępowanie administracyjne w sprawie indywidualnej, w którym pełne zastosowanie znajdują przepisy KPA i które kończy się wydaniem decyzji administracyjnej o uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów, gdzie to orzeczenie jest pierwszą decyzją administracyjną wydawaną w szeroko rozumianym postępowaniu modernizacyjnym. Merytoryczne rozpoznanie wniosku polega na wprowadzeniu decyzją zmiany lub odmowie jej wprowadzenia.

W szczególności brak jest jakiejkolwiek normy prawnej nakazującej indywidualne informowanie właścicieli działek o zainicjowaniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz o przeprowadzonych w toku tej modernizacji czynnościach i treści projektu operatu, albowiem ustawodawca wprost przewidział w tym zakresie formę podania do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa powiatowego oraz wyłożenia do wglądu w siedzibie starostwa powiatowego,

a nie formę indywidualnych powiadomień czy doręczeń.