Monthly Archives: kwiecień 2017

CO, KIEDY 30 LETNIA DOKUMENTACJA Z ROZGRANICZENIA NIE ZAWIERA PIECZĘCI POTWIERDZAJĄCEJ WŁĄCZENIE DO ZASOBU?

Na wstępie należy wyjaśnić, że takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. Jeżeli jednak istnieją, wówczas stanowią poważny problem dla właściciela nieruchomości, który może nie być świadomy powagi sytuacji. W sytuacji, kiedy dane wynikające z prawomocnej decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego z postępowania rozgraniczeniowego itp. nie zostały ujawnione w ewidencji gruntów przez lata a obecnie zachodzi …

CZY STAROSTA MA OBOWIĄZEK UDOSTĘPNIENIA WYKAZU ZMIAN GRUNTOWYCH?

Tak, jeżeli taki dokument znajduje się w prowadzonym przez ten organ powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym lub dokument ten stanowi uzasadnienie wpisu do bazy danych ewidencji gruntów i budynków. Jeżeli podczas różnego rodzaju czynności dotyczących obrotem Państwa nieruchomością zaistnieje konieczność przedłożenia dokumentu w postaci „wykazu zmian danych ewidencyjnych” lub inaczej: „wykazów synchronizacyjnych” bądź „wykazów zmian …

OPATRYWANIE DOKUMENTÓW KLAUZULĄ O TREŚCI: „Dokument niniejszy jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej”

Starosta jako organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, na podstawie art. 7d, pkt.1 lit.a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629) oraz zapisów § 52 ust.7 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i …

KIEDY SĄD ROZSTRZYGA O WZNOWIENIU ZNAKÓW GRANICZNYCH?

Z uwagi na częste pytania od Czytelników i znajomych oraz zastrzeżenia dotyczące procedury wznowienia znaków granicznych koniecznym wydaje się przybliżenie przepisu obejmującego to zagadnienie. Szczegóły zostały już przedstawione przeze mnie we wcześniej publikowanym artykule p.n. „WZNOWIENIE ZNAKÓW GRANICZNYCH LUB WYZNACZENIE PUNKTÓW GRANICZNYCH”, natomiast w tym artykule doprecyzuję jeszcze Państwu pewne kwestie na prośbę jednego z …

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY PRAC GEODEZYJNYCH/ GEODETY UPRAWNIONEGO

Odpowiedzialność polega na ponoszeniu konsekwencji (prawnych, moralnych, etycznych) za swoje czyny. Pomijam w tym artykule odpowiedzialność moralną (powinność, obowiązek) czy etyczną (wartości uczciwości) opisane często w Kodeksach etyki zawodowej: „§2 Najważniejszym moralnym nakazem geodety jest rzetelność, dokładność i skrupulatność w wykonywaniu czynności zawodowych. Każda czynność zawodowa winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi i …

FACHOWA I MERYTORYCZNA POLEMIKA A PIENIACTWO

W prawomocnym orzeczeniu z dnia 9 marca 2016 r. Sygn. Akt II SA/Go 56/16 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim orzekając w przedmiocie odmowy przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych stwierdził m.in., że: „aby ocenić prawidłowość odmowy przyjęcia dokumentacji do zasobu geodezyjnego, konieczne jest aby przyczyny tej odmowy były konkretne i przedstawione …

WZNOWIENIE ZNAKÓW GRANICZNYCH LUB WYZNACZENIE PUNKTÓW GRANICZNYCH

Potocznie nazywana czynność „wznowienie granic”, jednak granic się nie wznawia tylko znaki graniczne lub wyznacza się punkty graniczne, określające przebieg granic działek. Czynności wznowienia znaków granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych wykonuje się w trybie art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Do tych czynności mają zastosowanie głównie przepisy § …

WERYFIKACJA PRAC GEODEZYJNYCH I STOSOWANIE PRZEPISÓW MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W GEODEZJI PRZY WYKONYWANIU PRAC GEODEZYJNYCH

Temat budzący wiele kontrowersji w zawodzie geodety w ostatnim czasie. Procedura weryfikacji prac geodezyjnych została określona w art. 12b znowelizowanej ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne i jest zadaniem starosty, wynikającym z ustawy. Potocznie weryfikacja oznacza „sprawdzenie”, natomiast w rozumieniu przywołanego przepisu oznacza procedurę opisaną w ustawie. Zasady przyjmowania dokumentacji …

UDOSTĘPNIENIE Z EWIDENCJI NUMERU KSIĘGI WIECZYSTEJ

Niekiedy napotykam na sytuacje, w których żądacie Państwo od organu prowadzącego ewidencję gruntów i budynków – starosty (prezydenta miasta na prawach powiatu lub wójta, któremu zostały powierzone obowiązki starosty) udostępnienie informacji dotyczącej numeru księgi wieczystej (KW), dotyczącej nieruchomości, która nie stanowi Państwa własności. W uzasadnieniach czasami słyszę następującą argumentację: „przecież księgi wieczyste są jawne”. Tak …