CO, KIEDY 30 LETNIA DOKUMENTACJA Z ROZGRANICZENIA NIE ZAWIERA PIECZĘCI POTWIERDZAJĄCEJ WŁĄCZENIE DO ZASOBU?

Na wstępie należy wyjaśnić, że takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. Jeżeli jednak istnieją, wówczas stanowią poważny problem dla właściciela nieruchomości, który może nie być świadomy powagi sytuacji.

W sytuacji, kiedy dane wynikające z prawomocnej decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego z postępowania rozgraniczeniowego itp. nie zostały ujawnione w ewidencji gruntów przez lata a obecnie zachodzi taka potrzeba i okaże się, że przedmiotowej dokumentacji geodezyjnej nie ma w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.

Jeżeli również analiza akt postępowania administracyjnego lub cywilnego potwierdzi, że dokumentacja geodezyjna stanowiąca podstawę wydania przedmiotowej decyzji lub orzeczenia sądu nie zawiera pieczęci potwierdzającej włączenie do zasobu, wówczas brak jest możliwości wykazania w operacie ewidencji gruntów i budynków prawidłowego przebiegu granicy ustalonej w ramach przedmiotowego postępowania rozgraniczeniowego w trybie administracyjnym czy sądowym. Sytuacja taka uniemożliwia również odtworzenie w terenie przebiegu granic ustalonych w ramach prowadzonego postępowania, zakończonego ostateczną decyzją administracyjną (wójta, burmistrza lub prezydenta miasta) lub prawomocnym orzeczeniem sądu jeżeli zaistnieje taka potrzeba. Wyjaśnię Państwu przy tym, że ewidencja gruntów i budynków ma charakter rejestrowy, nie rozstrzyga spraw które toczyły się w innych postępowaniach.

O rozgraniczeniu opowiem Państwu w przyszłości, w tym artykule chce jednak przedstawić samą istotę, a mianowicie:  rozgraniczenie nieruchomości jest instytucją prawa administracyjnego, która służy urzędowemu wyznaczeniu granicy pomiędzy sąsiadującymi nieruchomościami oraz czynności uprawnionego geodety według ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, które mają na celu ustalenie przebiegu granic nieruchomości przez określenie położenia punktów i linii granicznych, zaznaczenie i utrwalenie ich w terenie a następnie sporządzenie dokumentów potwierdzających te czynności. Istotą rozgraniczenia jest zaś ustalenie na gruncie zasięgu prawa własności. Jeżeli nie dojdzie do ustalenia granic nieruchomości w postępowaniu administracyjnym, wówczas rozgraniczenie można zakończyć się w postępowaniu sądowym.

Należy zwrócić uwagę, że jeżeli w sprawie zostały sporządzone akty ugody – zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne ugoda zawarta przed geodetą posiada moc ugody sądowej, a co za tym idzie może ona być jedynie wzruszona przed sądem. W takim przypadku wójt nie wydaje decyzji o rozgraniczeniu lecz je umarza.

Obecnie sytuacja nie powinna mieć miejsca, ponieważ wykonawca prac geodezyjnych podlega w takich przypadkach m.in. odpowiedzialności dyscyplinarnej i cywilnej. Jeżeli sytuacje takie miały miejsce kilkadziesiąt lat temu, wówczas właściciel nieruchomości pozostaje z problemem, mimo że wiele np. „30” lat temu poniósł koszty, gdyż odpowiedzialność geodety w tej sprawie uległa przedawnieniu. Opisane powyżej decyzje administracyjne i orzeczenia sądu w takich przypadkach zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa na skutek niedopełnienia obowiązków wykonawcy pracy geodezyjnej, który sporządził „niepełną” dokumentację, stanowiącą podstawę wydania przedmiotowej decyzji bądź orzeczenia.

Comments

  1. Post
   Author
 1. Stefania Nowak (następca prawny Józefa Nowaka)

  W 2008 roku okazało się, że prawomocne postanowienie sądu rejonowego z 28.12.1995r, kończące postępowanie w sprawie rozgraniczenia nieruchomości, zawierające oczywistą omyłkę w treści punktu dotyczącego sposobu rozgraniczenia z nieruchomością stanowiącą własność spadkobierców po moim ojcu, do grona których należę – nie zostało ujawnione w operacie ewidencji gruntów i budynków, oraz w księgach wieczystych prowadzonych dla rozgraniczanych nieruchomości.
  W 2014r zostało potwierdzone, że treść szkiców granicznych, istotnych załączników postanowienia sądowego, została dostosowana do treści aktu ugody granicznej, mającej miejsce po zakończonych czynnościach geodety prowadzącego rozgraniczenie administracyjne, umorzone decyzją wójta i przekazane do rozstrzygnięcia w postępowaniu sądowym. Postępowanie administracyjne toczyło się w oparciu o stan ewidencyjny i prawny ujawniony w księgach wieczystych rozgraniczanych nieruchomości, wynikający ze stanu władania gruntami, ustalony w wyniku pomiaru władania, niezgodny ze stanem prawnym wynikającym z aktów własności ziemi, rejestrem gruntów na parcelach (obowiązującym do 1988r) i prowadzonych ksiąg wieczystych.
  Nieprawidłowy stan ewidencyjny i prawny został zaktualizowany w 1997r na podstawie danych wynikających z operatu dot. aktu ugody granicznej, nie uwzgledniających danych pochodzących z prawomocnego postanowienia sądowego z 1995r, sprostowanego w 2009r i opatrzonego klauzulą wykonalności postanowieniem sądu z 2011r, z moich wniosków.
  Powstały w 1997r wadliwy stan ewidencyjny i prawny nieruchomości, ujawniony w księdze wieczystej rozgraniczanej nieruchomości, w której znalazły się nieruchomości objęte księgą wieczystą, stanowiące własność spadkobierców po moim ojcu (zmarł w 1987r) i zmarłej mamie w 1997r – jest utrwalany od 2000r do chwili obecnej w postępowaniach administracyjnych i sądowych.
  Z tego powodu spadkobiercy, do grona których należę, nie mogą dokończyć postępowania działu spadku po rodzicach,
  Wszczęte, z mojego wniosku, w 2009r roku postępowanie administracyjne w sprawie aktualizacji ewidencji gruntów poprzez ujawnienie danych pochodzących z postanowienia sądowego – trwa do chwili obecnej (obecnie sprawa jest w NSA).
  Również toczące się od 6.05.2014r postępowanie sądowe z powództwa o uzgodnienie treści ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości rozgraniczanej, wynikającym z tytułu prawnego do nieruchomości oraz z postanowienia sądowego, trwa do chwili obecnej (od czerwca 2017r z udziałem biegłego geodety sądowego)

  Czy w/w sprawa może być pomyślnie rozwiązana w trwających wciąż postępowaniach?

  1. Post
   Author
   Marta Korona

   Szanowna Pani,
   odpowiadając na tak postawione pytanie odpowiem tak: to zależy. Od czego? Czytając opis Pani sprawy wnioskuję, że sprawa jest wielowątkowa i z pewnością prowadzona przez różne organy (sąd, wojewodę, starostę, wójta) i w różnych trybach (cywilny i administracyjny). Nie znam szczegółów tej skomplikowanej sprawy lecz z tego, co Pani opisała sprawa toczy się przed NSA, wobec czego należy rozumieć, że NSA rozstrzygnie Pani wnioski właściwie.
   Napisała Pani również, że sprawy toczą się z udziałem „biegłego geodety sądowego”, wobec czego należy domniemywać, że od strony technicznej z dziedziny geodezji sąd powołał specjalistę w tym zakresie.
   Z uwagi na problematykę z jaką zetknęłam się w swoim doświadczeniu zawodowym, nad czym ubolewam jest fakt, iż niektórzy biegli sądowi z dziedziny geodezji nie wypełniają swoich obowiązków nałożonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne w sposób należyty. Proszę zwrócić szczególną uwagę czy dana opinia biegłego sądowego z dziedziny geodezji została sporządzona na podstawie dokumentacji przyjętej do zasobu. Innymi słowy czy zlecona praca geodezyjna została zgłoszona we właściwym urzędzie (starosta/ prezydent miasta), czy po jej wykonaniu taka praca została przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Ten fakt jest niezwykle ważny. Jak taką sytuację sprawdzić? Po sporządzeniu opinii sąd informuje strony z taką opinią sporządzoną przez „biegłego geodetę sądowego”, do opinii dołączane są załączniki w postaci: map, rejestrów czy wykazów różnego rodzaju. Te dokumenty powinny zwierać pieczęć firmową wykonawcy (nazwę firmy lub imię i nazwisko biegłego) oraz podpis wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz nr uprawnień zawodowych. Każdy z tych dokumentów winien być opatrzony właściwą klauzulą urzędową (prostokątna duża pieczęć w kolorze czerwonym) wraz z podpisem osoby upoważnionej w imieniu organu (starosty/ prezydenta miasta). Jeśli na dokumencie sporządzonym przez biegłego na potrzeby postępowania sądowego brakuje takiej klauzuli urzędowej to proszę to sytuację wyjaśnić jak najszybciej (bez względu na to czy sprawa została zakończona), ponieważ w takiej sytuacji zachodzi wątpliwość czy Wykonawca pracy geodezyjnej (w tym przypadku biegły sądowy) sporządził dokumentację wedle ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Ufam, że w Pani przypadku biegły sądowy z dziedziny geodezji jest osobą odpowiedzialną i rzetelną.

  1. Post
   Author
 2. Stefania Nowak

  Termin rozprawy w NSA: 21.01.2019r

  W postępowaniu przed sądem rejonowym w sprawie o uzgodnienie treści ksiąg wieczystych, toczącym się od 06.05.2014r do 20.01.2016r, bez udziału biegłego geodety sądowego – odbyły się 2 rozprawy. W tym czasie sąd nie ustalił prawidłowo strony powodowej i pozwanej. W charakterze strony pozwanej wezwał osoby, które powinny być wezwane w charakterze strony powodowej.
  Wyrok z dnia 20.01.2016r, oddalający moje powództwo, został uchylony wyrokiem sądu okręgowego z dnia 15.02.2017r. Sąd nakazał aby sąd I instancji przeprowadził dowód z opinii biegłego dla ustalenia, czy w dziale I-0 KW nr… zostały ujawnione części nieruchomości objęte KW… , przy uwzględnieniu wyniku postępowania rozgraniczeniowego zakończonego prawomocnym postanowieniem sądowym z 1995r. oraz analizy, czy aktualne wpisy w eg odzwierciedlają wynik postępowania rozgraniczeniowego. Dopiero w oparciu o tak uzupełnioną podstawę faktyczną możliwa będzie ocena żądanego pozwu.

  Na rozprawę w dniu 14.06.2017r sąd wezwał biegłego geodetę, który ograniczył się do stanu ewidencyjnego i prawnego, ujawnionego w eg i w KW…w 1997r, wynikającego z danych pochodzących z operatu dot. postępowania administracyjnego, umorzonego i przekazanego do rozpatrzenia przez sąd decyzją wójta z dnia 18.11.1991r.
  Ponieważ biegły podał termin wykonania opinii na koniec roku 2017, mój pełnomocnik wniósł o powołanie innego biegłego.
  W dniu 27.06.2017r sąd zwrócił się do innego biegłego o sporządzenie opinii w terminie 2 miesięcy, którą potwierdził, że wpis w dziale I KW… nie odpowiada postanowieniu sądu o rozgraniczeniu, oraz że „jest wysoce prawdopodobne, że w tej KW zostały ujawnione części nieruchomości objęte KW ….
  W piśmie z dnia 12.01.2018r pełnomocnik pozwanego przedstawił zarzuty do opinii biegłego i wnosił o powołanie innego biegłego.
  W piśmie z dnia 21.01.2018r mój pełnomocnik zwrócił się do sądu o zobowiązanie biegłego do sporządzenia opinii uzupełniającej w postaci mapy zawierającej synchronizację dla rozgraniczonych nieruchomości prawomocnym postanowieniem i jednoznacznie wskazanie czy w dziale I-0 KW…zostały ujawnione części nieruchomości objętej KW…, oraz o wezwanie biegłego na rozprawę po sporządzeniu uzupełniającej opinii.

  Pismem z dnia 18.06.2018r sąd zobowiązał mnie do wskazania zarzutów do przesłanej opinii poprzedniego biegłego z dnia 15.05.208r, w której wskazał że „w KW…nie były ujawnione części nieruchomości objętej KW..”.W piśmie z dnia 6.07.2018r mój pełnomocnik zarzucił biegłemu m.in. że nie przedstawił dokumentów zawartych w egib jakie wykorzystał do opracowania opinii, oraz że w ogóle nie odniósł się do kluczowej w przedmiotowej sprawie kwestii uwzględnienia postępowania rozgraniczeniowego zakończonego prawomocnym postanowieniem sądu.

  Wyznaczona na dzień 23.11.2018r sprawa została zdjęta z wokandy. Sąd ustalił nowy termin rozprawy w dniu 14.01.2019r.

  W okresie 14.06.2017 – do chwili obecnej odbyła się jedna rozprawa. Biegli, którzy sporządzili sprzeczne opinie w sprawie zostali wezwani na rozprawę dniu 14.01.2019r.

  W związku z tym planuję wnioskować o wezwanie w charakterze świadków uprawnionych geodetów, do których zwróciliśmy się wraz z mężem w 2010 i 2016 o sporządzenie synchronizacji dla rozgraniczonych nieruchomości postanowieniem sądu z 1995r celem dokończenia postępowania spadkowego po rodzicach męża. Opracowaniami geodeci wykazali, że nieruchomości stanowiące własność rodziców męża, współtworzące działkę drogową, zostały przypisane na własność pozwanego niezatwierdzonym operatem sporządzonym w postępowaniu administracyjnym.

  Czy z w/w powodu na najbliższej rozprawie powinnam domagać się konfrontacji sporządzonych opracowań upoważnionych geodetów z dotychczasowymi opiniami biegłych?

  1. Post
   Author
   Marta Korona

   Szanowna Pani,
   w pierwszej kolejności proszę sprawdzić bardzo ważna kwestię, a mianowicie czy do opinii biegłych zostały dołączone dokumenty geodezyjne w postaci: wykazów, rejestrów, map itp. Jeśli tak to proszę dokładnie sprawdzić czy te dokumenty opatrzone są odpowiednimi klauzulami, tj. czy są urzędowe pieczęcie z podpisem starosty/ prezydenta lub upoważnionych przez te organy osób.
   Natomiast w przypadku, kiedy brak jest na dokumentach, na podstawie których biegli sądowi geodeci sporządzili dokumentację to na samym wstępie w mojej ocenie dokumentacja, która sporządził biegły powołany przez sąd NIE JEST wiarygodna i tę kwestię należy podnosić przy każdym postępowaniu sądowym, w którym sąd powołuje biegłego z dziedziny geodezji i kartografii.

   Jako geodeta chciałabym, aby obaj biegli, których Pani wspomniała wykonali swoje prace geodezyjne z zachowaniem procedur wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
   Oczywiście jako strona postępowania ma Pani prawo zadawać pytania biegłym, którzy wykonywali opinie w tej sprawie.
   Wskazać przy tym należy, że biegły sądowy z dziedziny geodezji i kartografii jest wykonawcą pracy geodezyjnej, o którym mowa w art. 11 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i obowiązują go wszystkie zasady, jeśli chodzi o wykonanie pracy geodezyjnej. Swoją pracę powinien zgłosić do starosty lub prezydenta na prawach powiatu. Na podstawie zgłoszenia pracy geodezyjnej winien otrzymać zamówione dokumenty, następnie wykonać analizę otrzymanych dokumentów. Dalej na podstawie analizy dokumentacji archiwalnej oraz innych dokumentów, w tym z akt postępowania oraz innych archiwów sporządzić dokumentację geodezyjną na potrzeby postępowania sądowego. Zaznaczyć trzeba, że dokumentacja ta powinna zostać przekazana staroście lub prezydentowi miasta na prawach powiatu i następnie przez organ zweryfikowana. A po pozytywnym protokole weryfikacji przyjęta do zasobu. Dopiero na tej podstawie biegły może sporządzić opinię dla sądu.
   Niestety z mojego doświadczenia wynika, że w wielu przypadkach biegli nie wywiązują się ze swoich obowiązków… Natomiast po pewnym czasie to właściciele mają problemy na głowie.

   Zatem mając na uwadze to, co Pani wyżej przedstawiłam proszę zweryfikować tę kwestię w pierwszej kolejności.
   Biegły sądowy w dziedzinie geodezji, jak każdy inny wykonawca pracy geodezyjnej ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną w przypadku niewykonania pracy geodezyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne. Takiej oceny, t.j. zgodności z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne dokonuje wojewoda przy pomocy Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. Również biegły ponosi odpowiedzialność cywilną za wykonanie swojego zlecenia, a także karną, jak każdy z Nas.

   Tak w skrócie przedstawiłam Pani problematykę, ponieważ w opisanym przypadku, jeśli te opinie są ze sobą sprzeczne to aby ktoś mógł to stwierdzić w sądzie (zakładam, ze Pani ani pozwany, sad czy też pełnomocnicy) nie jesteście geodetami, wówczas w celu wiarygodnego stwierdzenia, kto wykonał poprawnie niezbędny jest niezależny biegły i kolejna opinia. Wszyscy mamy świadomość, że rosną koszty i przedłuża się czas postępowania.
   Dlatego w pierwszej kolejności proszę wyjaśnić kwestię istnienia klauzul urzędowych na mapach, wykazach czy rejestrach, które stanowiły załącznik do opinii biegłego geodety w tym postępowaniu.

 3. Stefania Nowak

  Dziękuję Pani za profesjonalną odpowiedź.

  Jeden z biegłych na rozprawie nie potrafił odpowiedzieć na żadne pytanie, w tym zadane przez Sąd. Sam przyznał, że nie przygotował się do rozprawy, nie badał akt ksiąg wieczystych.

  Na moją prośbę, Sąd zwrócił się do biegłych o sporządzenie synchronizacji dla rozgraniczonej nieruchomości w terminie 4 miesięcy! W postępowaniu trwającym od maja 2014r (bez biegłego) sąd przez 2 lata ustalał strony postępowania, a przez kolejne 3 lata Sąd ustala z pomocą 2-óch biegłych, czy w KW nr… są nieruch. objęte KW nr…W przedmiotowym postępowaniu Sąd jest związany prawomocnym postanowieniem sądu rejonowego o rozgraniczeniu nieruchomości z 1995r, opatrzonego klauzulą wykonalności w 2011r, na mój wniosek. Postanowienie nie może być wykonane z powodu braku w zasobach OD klauzulowanego operatu do postanowienia.
  W związku z powyższym rodzi się pytanie, czy w postępowaniu o uzgodnienie treści ksiąg wieczystych powód może egzekwować od Sądu aby zlecił biegłemu sporządzenie operatu w oparciu o wskazane w postanowieniu szkice graniczne, który stanowiłby podstawę dokonania zmian w eg i w KW, zgodnych z rzeczywistym stanem prawnym wynikającym z prawomocnego postanowienia z 1995r. Przebieg granicy pomiędzy nieruchomościami istnieje niezmiennie na gruncie do chili obecnej.

  pozdrawiam

  Stefania Nowak

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *