Monthly Archives: maj 2017

ZASADY, KTÓRYCH PRZESTRZEGANIE PRZESĄDZA O PRAWIDŁOWOŚCI PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zwana dalej KPA zawiera szereg zasad, których przestrzeganie przesądza o prawidłowości prowadzonego postępowania. Zgodnie z art. 6 KPA organy administracyjne działają na podstawie przepisów prawa. Przepis art.7 KPA ustanawiający zasadę prawdy obiektywnej, zobowiązuje organy administracji publicznej do podejmowania wszelkich kroków niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu …

EWIDENCJA GRUNTÓW, BUDYNKÓW I LOKALI NIE SŁUŻY DO UZYSKANIA INFORMACJI O MAJĄTKU DŁUŻNIKA

Właściwym trybem do ujawnienia majątku dłużnika jest tryb cywilnoprawny, służy temu postępowanie o wyjawienie majątku dłużnika uregulowane w art.913-9201 ustawy z 17 listopada 1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego (KPC). W tym artykule przedstawię sytuacje, w których dążą Państwo do uzyskania informacji o majątku dłużnika. Często różnego rodzaju firmy windykacyjne (a nawet osoby fizyczne) składają wnioski …

PRAWOMOCNE PRAWO LOKALNE – OPRACOWANIE I ROLA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Plan zagospodarowania przestrzennego terenu ukazuje głównie miejsca przyszłych obiektów w przestrzeni. O przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego – MPZP (Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego) lub jego zmiany, granicach obszaru nim objętego, zakresie i przedmiocie planu, decyduje rada gminy (jeżeli posiada uchwalone studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy) w formie uchwały. Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego jest długotrwałym …

KONTROLA TREŚCI WPISÓW WŁASNOŚCI W KSIĘDZE WIECZYSTEJ – PODWÓJNY STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI

W tym artykule chcę Państwu przedstawić problematykę tzw. podwójnego stanu prawnego nieruchomości czyli co zrobić, kiedy mamy do czynienia z ujawnieniem danej nieruchomości w różnych księgach wieczystych. Kto jest właściwym do rozstrzygania właściwego wpisu w księdze wieczystej? Sąd czy starosta? Na wstępie wyjaśnię Państwu, że księga wieczysta jest urzędowym rejestrem który prowadzi się w celu …