CZYJĄ WŁASNOŚCIĄ JEST DOKUMENTACJA GEODEZYJNA W POSTACI OPERATU TECHNICZNEGO W PRZYPADKU ODMOWY PRZYJĘCIA DO ZASOBU WYRAŻONA DECYZJĄ?

Sama dotąd miałam mieszane uczucia w tej kwestii. Uważałam, że właścicielem OPERATU TECHNICZNEGO przed przyjęciem go do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) jest wykonawca pracy geodezyjnej.

Z drugiej jednak strony procedura odmowy przyjęcia operatu technicznego do PZGiK zakończona wydaniem decyzji administracyjnej jest procesem, który reguluje ustawa Kodeks postępowania administracyjnego.

Długo się zastanawiałam jak być powinno: czy na akta postępowania administracyjnego powinny składać się potwierdzone kopie dokumentów z operatu technicznego czy kopia całego operatu technicznego?Co w przypadku, kiedy wykonawca pracy geodezyjnej – firma świadcząca specjalistyczne usługi geodezyjne po ostatecznym rozstrzygnięciu zdecyduje się na dokończenie pracy geodezyjnej? Przecież operat techniczny to „owoc pracy geodezyjnej”, który należy do wykonawcy.

W tej sprawie wypowiedział się Główny Geodeta Kraju w stanowisku wyrażonym w piśmie znak: IZ-PZGiK.700.23.2016

W przypadku odmowy przyjęcia operatu technicznego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wyrażonej ostateczną decyzją, wydaną na podstawie art. 12b ust.8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, przedmiotowy OPERAT TECHNICZNY stanowi PODSTAWOWY DOWÓD w sprawie zakończonej tą decyzja administracyjną.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, OPERAT TECHNICZNY powinien wchodzić w skład akt tej sprawy.

Powszechnie obowiązujący art. 42 ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne obowiązuje osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii – GEODETÓW UPRAWNIONYCH do wykonywania swoich zadań z należytą starannością zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa.

Procedura przyjmowania dokumentacji geodezyjnej została określona w art. 12 b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Przypomnę w skrócie, że w przypadku NEGATYWNEGO WYNIKU WERYFIKACJI właściwy organ zwraca wykonawcy prac geodezyjnych przekazane przez niego zbiory danych lub inne materiały wraz z PROTOKOŁEM zwierającym opis stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.

WYKONAWCA PRAC GEODEZYJNYCH – firma świadcząca specjalistyczne usługi geodezyjne MA PRAWO w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu ustosunkować się na piśmie do wyników weryfikacji, zgodnie z art. 12 b ust 7 ustawy.

Uchybienie tego terminu oznacza dla organu przyjęcie przez wykonawcę prac geodezyjnych wyszczególnionych zastrzeżeń w negatywnym protokole weryfikacji, a przyjęcie dokumentacji do zasobu może nastąpić po uzupełnieniu opisanych nieprawidłowości w przedmiotowym protokole stwierdzonym przez organ, zgodnie z art. 12b ust.4 ustawy.

Podkreślić należy, że w przypadku nie uwzględnienia przez organ stanowiska wykonawcy i po wydaniu decyzji (również w trakcie postępowania, a także po jego zakończeniu) o odmowie przyjęcia dokumentacji do zasobu, zgodnie z zasadą wynikającą z art. 73 § 1. i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego STRONIEWYKONAWCY PRAC GEODEZYJNYCH przysługuje prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.

Co w przypadku, kiedy FIRMA GEODEZYJNA – wykonawca prac geodezyjnych będzie kontynuowała zakończenie pracy geodezyjnej?

Szanowni Państwo, zgodnie ze stanowiskiem centralnego organu administracji rządowej, właściwym w sprawie geodezji i kartografii – Głównego Geodety Kraju, wyrażonym w wyżej wymienionym piśmie: WYKONAWCA PRAC GEODEZYJNYCH, który zdecyduje się po wydaniu decyzji odmawiającej przyjęcie operatu do zasobu PZGiK na kontynuowanie ZGŁOSZONEJ PRACY GEODEZYJNEJ a następnie przekazanie do PZGiK NOWEGO OPERATU TECHNICZNEGO może włączyć do tego NOWEGO operatu technicznego uwierzytelnione przez starostę kopie lub odpisy dokumentów, których treść nie była kwestionowana w procesie WERYFIKACJI poprzedzającej wydanie DECYZJI o odmowie przyjęcia POPRZEDNIEGO OPERATU TECHNICZNEGO do PZGiK.