TEN ZAWÓD ZABIŁY DOFINANSOWANIA NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI

W jednej z rozmów z Kolegą GEODETĄ UPRAWNIONYM usłyszałam takie słowa: „ten zawód zabiły dofinansowania na założenie działalności” gospodarczej…

Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że GEODEZJA jest trudną dziedziną, ściśle jest powiązana z rozwojem gospodarczym i zmianami politycznymi. Założeniem ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne było uporządkowanie ważnych problemów dla różnych potrzeb gospodarczych, a w szczególności dla obsługi istotnego procesu budowlanego.

Efekt pracy geodety uprawnionego stanowi również istotne ogniwo m.in. w systemie ochrony i obrotu prawem własności nieruchomości. A działalność geodezyjna i kartograficzna ma bardzo silne związki z planowaniem przestrzennym i budownictwem.

Zawód geodety wymaga znajomości szerszego wachlarza problemów prawnych niezbędnych do wykonywania tego zawodu, jak np. postępowań administracyjnych w sprawach szczególnych związanych z nieruchomościami, takich jak: rozgraniczanie nieruchomości, podział nieruchomości a także wywłaszczanie nieruchomości oraz m.in. w sprawach związanych z procedurą planowania i realizacji inwestycji budowlanych.

O problematyce w branży GEODEZYJNEJ mogłabym Państwu pisać poematy lecz nie w tym rzecz.

Powszechnie wiadomo, że art. 42 ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne obowiązuje osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii – GEODECI UPRAWNIENI, są zobowiązani do wykonywania swoich zadań z należytą starannością zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa.

Mając na uwadze powyższe oczywistym jest, że zasady sporządzania dokumentacji geodezyjnej w ramach zgłoszonych prac zarówno do celów prawnych, jak i szeroko rozumianych dokumentacji związanych z prowadzonymi inwestycjami regulują przepisy prawne.

Wykonując samodzielne funkcje w geodezji i kartografii, GEODECI UPRAWNIENI przekazują efekt swojej pracy do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – PZGiK.

Zawód GEODETY jest zaliczany do grupy tzw. wolnych zawodów. Osoba wykonująca wolny zawód działa na własny rachunek, świadcząc usługi na miarę swoich kompetencji, które powinny być odpowiednio wysokie, dotyczy to: wykształcenia, dodatkowych kwalifikacji i umiejętności.

W realnym życiu okazuje się, że nie jest sztuką założyć firmę geodezyjną i być tzw. WYKONAWCĄ PRAC GEODEZYJNYCH. Wedle obowiązujących przepisów wykonawcą prac geodezyjnych może być każdy i nie koniecznie GEODETA. Tak samo jak aptekę może mieć każdy. Sztuką jest posiadanie specjalistów – GEODETÓW UPRAWNIONYCH o odpowiednich kwalifikacjach i umiejętnościach.

Niestety z mojego doświadczenia wynika, że niekiedy mieszkańcy, inwestorzy, a nawet GEODECI UPRAWNIENI mają problem ze zrozumieniem procedur, które ich obowiązują. Oczywiście niektóre przepisy w tej dziedzinie są również niejasne.

Jednak przypadki z którymi miałam do czynienia w swoim kilkunastoletnim doświadczeniu w branży dobrze pokazują, że PROBLEM dotyczący geodezji jest złożony i nie zawsze tkwi w wadliwych przepisach, ale czasem również w błędach GEODETÓW, zaniechaniach urzędów i instytucji czy nieuczciwości właścicieli nieruchomości itp.

Podzielam zdanie mojego rozmówcy – Kolegi Łukasza zacytowane powyżej lecz o tym niebawem w kolejnych wpisach.

Pozdrawiam, życząc Państwu cudownej niedzieli.