ODDAŁEM KIEDYŚ CZĘŚĆ MOJEJ DZIAŁKI NA DROGĘ GMINNĄ, A TERAZ PŁACĘ ZA TO WIĘKSZE PODATKI

Nie tak dawno jeden z radnych pewnej gminy podniósł taką kwestię, zarzucając nieprawidłowo przeprowadzoną procedurę modernizacji ewidencji gruntów i budynków: „(…) oddałem kiedyś część swojej działki na drogę gminną, a teraz płacę jeszcze za to większe podatki bo droga biegnie po mojej działce (…)”.

Tego typu problemy ma wiele osób, nie tak dawno jeden z moich Czytelników zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie analogicznej kwestii i w związku z tym postanowiłam opublikować Państwu wpis, który w skrócie wyjaśni Państwu postawioną problematykę.

Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że mamy pewne prawa i obowiązki. A wszystko regulowane jest normami prawnymi, inaczej przepisami.

Na początku przedstawię Państwu definicję ewidencji gruntów i budynków – zgodnie z art.2 pkt 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne przez ewidencję gruntów i budynków (kataster nieruchomości) – rozumie się system informacyjny zapewniający gromadzenie, aktualizację oraz udostępnianie, w sposób jednolity dla kraju, informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz o innych podmiotach władających lub gospodarujących tymi gruntami, budynkami lub lokalami. Inaczej rzecz ujmując jest to rejestr o gruntach i budynkach oraz o ich właścicielach i władających.

W skrócie odniosę się do rysu historycznego, aby przybliżyć Państwu to zagadnienie: wszyscy dobrze wiemy z historii, że ziemia została częściowo podzielona między chłopów, częściowo przejęta przez państwo. Ziemie nierozparcelowane włączono do Państwowych Nieruchomości Ziemskich lub Lasów Państwowych. Zasady podziału gruntów regulowało rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z 1945 roku. Prace geodezyjne związane z parcelacją majątków ziemskich i nadaniem prawa do ziemi nowym właścicielom zrealizowane zostało w bardzo krótkim czasie, na potrzeby głownie podatków. Wykonywane pomiary i obliczenia powierzchni charakteryzowały się czasem niską dokładnością.

W utworzeniu polskiego systemu wykorzystano wszystkie nadające się mapy z byłych katastrów, mapy poscaleniowe i mapy parcelacji majątków. Na podstawie dekretu z 1955 r. o ewidencji gruntów i budynków, kataster gruntowy i budynkowy w Polsce przemianowano na ewidencję gruntów i budynków.

Wracając do powyższej kwestii wyjaśniam Państwu, że jeżeli np. droga gminna od czasów założenia ewidencji gruntów (lata sześćdziesiąte) przebiegała wyobraźmy sobie pasem o szerokości np. trzech metrów, następnie po dwudziestu latach np. w tzw. czynie społecznym utwardzono przedmiotową drogę a mieszkańcy sąsiadujących nieruchomości wyrazili zgodę na przeznaczenie części gruntów pod jej wybudowanie. Natomiast wójt/ naczelnik gminy nigdy nie przejął w sposób formalny tych części gruntów na mienie gminne to proszę Państwa, co z mocą podkreślam: nie można oczekiwać, że w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków dojdzie do regulacji dróg gminnych.

Żaden szanujący się geodeta uprawniony takich czynności wykonać nie może w procesie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, ponieważ tak stanowi prawo. Odpowiednią procedurą w takich przypadkach będzie sporządzenie dokumentacji dotyczącej podziałów działek ewidencyjnych.

Problem innego faktycznego przebiegu dróg jest zagadnieniem regulacji dróg publicznych i nie będzie miał miejsca w trybie modernizacji ewidencji gruntów, z uwagi na to, że celem modernizacji nie jest regulacja dróg publicznych. Problematykę regulacji pasów drogowych reguluje ustawa z 13 października 1989r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Wyjaśniam, że regulacja stanu prawnego nieruchomości, zajętych pod drogi gminne oraz sporządzenie właściwej dokumentacji jest zadaniem wójtów i nie może być zrealizowana w ramach działań starosty, wynikającym z przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne jakim jest m.in. modernizacja ewidencji gruntów i budynków.

Zatem, owszem jest to problem lecz problem danego wójta lub rady gminy, związany z regulacją dróg gminnych. Mieszkańcy natomiast w związku z dotychczasowym formalnym nieprzejęciem na rzecz gminy części gruntów mają z tym kłopot, ponieważ bezsprzecznym jest, że dana droga gminna w takich sytuacjach nadal przebiega przez działki mieszkańców gminy. W takich sytuacjach należy zwracać się z wnioskiem do odpowiednich wójtów celem podjęcia stosownych kroków zmierzających do regulacji dróg.

Comments

    1. Post
      Author

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *