CZYM JEST EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW ORAZ JEJ CHARAKTER I ZNACZENIE

Na początku chcę przeprosić Państwa – moich Czytelników za przerwę na moim blogu lecz byłam zajęta sprawami ważniejszymi. Doskonale Państwo zdają sobie sprawę z tego, że w życiu są sprawy ważne i ważniejsze (…). Wracam już do moich spraw ważnych.

W kolejnych artykułach przekażę Państwu problematykę w kontekście aktualizacji danych ewidencyjnych. Dla zrozumienia całości postanowiłam w pierwszej kolejności przybliżyć samo zagadnienie „EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW” i poniżej przedstawiam w prosty sposób najważniejsze elementy tego zagadnienia.

Definicja:

Zgodnie z art.2 pkt 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne przez ewidencję gruntów i budynków (kataster nieruchomości) – rozumie się system informacyjny zapewniający gromadzenie, aktualizację oraz udostępnianie, w sposób jednolity dla kraju, informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz o innych podmiotach władających lub gospodarujących tymi gruntami, budynkami lub lokalami;

 Podstawa prawna:

Kwestie związane z ewidencją gruntów i budynków regulują w szczególności dwa akty prawne: Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Ewidencja gruntów a kataster nieruchomości:

W wielu opracowaniach pojęcia te są używane wymiennie. W tekście ustawy o gospodarce nieruchomościami jest mowa o katastrze nieruchomości. Natomiast w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne mowa jest o ewidencji gruntów i budynków. W art. 2 pkt. 8 w nawiasie zostało użyte sformułowania kataster nieruchomości – ma być to nowy typ rejestru, który zastąpi ewidencję gruntów i budynków. Z przepisów przejściowych wynika, że ilekroć w ustawie mówi się o katastrze nieruchomości rozumie się przez to ewidencję gruntów i budynków. Można więc terminy te stosować wymiennie.

 Kto prowadzi ewidencję?

Ewidencja gruntów i budynków jest prowadzona przez starostów. Właściciele i użytkownicy nieruchomości mają obowiązek zgłaszać właściwemu staroście wszelkie zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania tych zmian. Obowiązek ten nie dotyczy oczywiście zmian danych wynikających z decyzji właściwych organów. Informacje o gruntach, budynkach i lokalach znajdują się w operacie ewidencyjnym. Operat składa się z: map, rejestrów i dokumentów uzasadniających wpisy do tych rejestrów.

 Charakter ewidencji:

Wpisy w ewidencji mają wyłącznie charakter rejestrowy. Organ prowadzący ewidencję jedynie ujawnia w prowadzonym rejestrze dane wynikające z właściwych dokumentów.

Wskazać należy, że starosta w postępowaniu administracyjnym nie ustala zasięgu prawa własności, a jedynie rejestruje zmiany dotyczące aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków na podstawie odpowiednich dokumentów. Zatem w postępowaniu ewidencyjnym nie może być rozstrzygnięta sprawa dotycząca zasięgu prawa własności.

Znaczenie:

Ewidencja gruntów ma olbrzymie znaczenie dla gospodarki nieruchomościami, głównie ze względu na dane faktyczne. Są one podstawą planowania gospodarczego, wymiaru podatków, planowania przestrzennego i świadczeń oraz wielu innych działań administracji rządowej i samorządowej. Dane te stanowią także podstawę odpowiednich wpisów do działu I księgi wieczystej.