GRANICE PRAWNE ORAZ GRANICE USTALONE UPRZEDNIO W EWIDENCJI GRUNTÓW

W ewidencji gruntów i budynków (katastrze) funkcjonują dwa rodzaje granic: granice ujawnione uprzednio w ewidencji gruntów oraz granice ustalone według stanu prawnego nieruchomości (granice prawne). Te pierwsze zostały pomierzone podczas ustalania stanu władania przy zakładaniu ewidencji gruntów w latach 1956–1970. Nie są to granice, które wyznaczają w terenie zasięg prawa własności do nieruchomości, gdyż ustalenie ich przebiegu polegało na pomiarze stanu użytkowania na gruncie, zgodnie ze wskazaniami zainteresowanych stron, bez obowiązku okazywania dokumentów potwierdzających prawo własności, a tylko usankcjonowanych podpisem w protokole. Są to jednak granice rejestrowane i uwidocznione w operacie ewidencji gruntów i budynków. Jakość pomiaru tych granic oraz ich dokładność budzi szereg wątpliwości, w tym moich lecz cóż taki był czas i taki funkcjonował system w kraju.

Granice prawne nieruchomości natomiast to jednoznacznie określone w terenie granice, ustalone w toku postępowania geodezyjno-administracyjnego albo sadowego, zakończonego ostateczną decyzją administracyjną lub prawomocnym orzeczeniem sadowym, które zostały wydane w wyniku przeprowadzenia rozgraniczenia nieruchomości, podziału nieruchomości, scalenia i podziału nieruchomości, scalenia i wymiany gruntów, wywłaszczenia nieruchomości, jak również w wyniku innych prac geodezyjnych mających na celu założenie, aktualizację czy modernizację operatu ewidencyjnego, poprzedzonych protokolarnym ustaleniem granic nieruchomości.

Ustalenie przebiegu granic prawnych nieruchomości jest bardzo istotne z uwagi na ochronę prawa własności. Te granice określają na gruncie zasięg prawa własności w stosunku do sąsiadujących ze sobą nieruchomości.

Z moich obserwacji wynika, że część z geodetów uprawnionych niestety uznaje, że podczas podziału geodezyjnego nieruchomości czyli podziału działki w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami Wójt zatwierdzając projekt podziału zatwierdza również granice zewnętrzne. Nic bardziej mylnego, otóż wyobraźmy sobie najprostszy projekt podziału działki o kształcie prostokąta z linią projektową dzielącą działkę na dwie równe połowy, oznaczoną w projekcie granicą (linią) koloru czerwonego. Drodzy Czytelnicy: chcę przypomnieć tym z Państwa, którzy mają wątpliwości, że podczas podziału działki administracyjnie zatwierdzana jest wyłącznie granica projektowa – ta „czerwona”, ustalona w tym postępowaniu administracyjnym, natomiast granice zewnętrzne są tylko i wyłącznie odtwarzane z dokumentów istniejących, ustalonych lub ujawnionych w ewidencji w innych procedurach.

Przebieg granic odtwarza się na gruncie z zachowaniem odpowiednich technicznych standardów dokładnościowych na podstawie dokumentów przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w trybie art. 39 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, czyli w procedurze wznowienia znaków granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych.

Comments

 1. Tadeusz

  Proszę o udzielenie odpowiedzi. Czy materiały zgromadzone w zasobach a dotyczące przebiegu granic ( położenia punktów granicznych ) wykonane zgodnie z przepisami prawno technicznymi obowiązującymi w dacie ich wykonania i posłużyły do odnowy EGiB zakończonej ostateczną decyzją administracyjną, ale niespełniające obecnych standardów technicznych wykonywania pomiarów sytuacyjno wysokościowych – np. brak kontrolnego pomiaru, wyznaczane metodą przedłużeń , mogą obecnie posłużyć do postępowania rozgraniczeniowego.

  1. Post
   Author
   Marta Korona

   Tak. Jak najbardziej, a nawet mogą stanowić ich podstawę (tu chodzi o miary liczbowe). Art. 31 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne reguluje jakie dokumenty się wykorzystuje. Przepisem wykonawczym do rozgraniczeń jest rozporządzenie ministrów MSWiA oraz RiGŻ z 1999 w sprawie rozgraniczania nieruchomości.
   W skrócie Panu wyjaśnię, że fundamentalnymi dokumentami są szkice z pomiarów bezpośrednich z powstania ewidencji. Oczywiście upoważniony geodeta przez Wójta/Burmistrza lub Prezydenta wszystkie dokumenty analizuje i na podstawie wyników tych analiz decyduje o kolejnych czynnościach. Postępowanie rozgraniczeniowe jest specyficzne….i przy ustalania granic bierze się pod uwagę znaki i ślady graniczne, mapy oraz inne dokumenty. Fundamentalnym dokumentem są szkice i protokoły graniczne, jeśli takie są, mapy lecz mapy powstawały na podstawie danych ze szkiców dlatego w tak delikatnych sprawach należy sięgnąć do podstaw – źródeł. Należy sięgnąć nawet do dokumentacji sprzed odnowy EGiB i zweryfikować to w kontekście odnowy.

  1. Post
   Author

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *