UZGADNIANIE LISTY RODZAJOWEJ MATERIAŁÓW ZASOBU DO ZGŁOSZONEJ PRACY GEODEZYJNEJ

Wraz z nowelizacją14 lipca 2014 r. przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne powstał obowiązek – „uzgodnienie listy materiałów zasobu” podczas realizacji zgłoszenia pracy geodezyjnej.

Kwestię tą reguluje art.12 ust.3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w brzmieniu:

„Organ, który otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, w terminie 10 dni roboczych uzgadnia z wykonawcą listę materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac i udostępnia ich kopie za opłatą, o której mowa w art. 40a ust. 1. Organ, który otrzymał zgłoszenie, może uzgodnić z wykonawcą inny termin udostępniania materiałów zasobu”.

Pojęcia „zgłoszenie pierwotne” oraz „zgłoszenie uzupełniające do zgłoszenia o identyfikatorze” zostały wprowadzone na wzorach zgłoszeń prac geodezyjnych i prac kartograficznych stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłoszenia prac geodezyjnych i prac kartograficznych (…) jako oznaczenie formularzy w celu ułatwienia pozyskiwania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, niezbędnych do wykonania zgłoszonych prac.

Rolą wykonawcy prac geodezyjnych na etapie składania zgłoszenia pierwotnego jest jednoznaczne określenie zakresu i rodzaju zgłaszanych prac geodezyjnych i kartograficznych. Zgłoszenie pierwotne powinno być poprzedzone analizą geodezyjnych zamierzeń inwestycyjnych i oczekiwań od Wykonawcy prac geodezyjnych, a także precyzyjnym określeniem listy rodzajowej materiałów zasobu.

W świetle obowiązujących przepisów niedopuszczalne jest, żeby wykonawca prac geodezyjnych swoje obowiązki przerzucał na Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a niestety w niektórych przypadkach są to sytuacje częste. Pragnę wyjaśnić, że to ustawodawca nałożył obowiązek na wykonawcy prac geodezyjnych analizy materiałów i określenia listy materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, które w ocenie wykonawcy są mu potrzebne do wykonania zgłoszonej pracy.

Przypominam, iż obowiązek ten wynika z art. 11 w związku z art. 12 ust. 2, pkt. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz w związku z § 6 ust.1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Szanowni Państwo – wykonawcy: chcę szczególnie podkreślić, że zgodnie z art.12 ust.2 pkt 2 ustawy zgłoszenie pracy geodezyjnej zawiera m.in. listę zbiorów danych lub innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zwanych dalej „materiałami zasobu”, które w ocenie wykonawcy są mu potrzebne do wykonania zgłaszanych prac”. Jeśli nie dołożycie należytej staranności podczas wypisania listy rodzajowej materiałów zasobu w zgłoszeniu oraz wykażecie się brakiem zaangażowania w uzgodnienie tej listy z organem, o czym mowa w art.,12 ust. 3 ustawy to narażacie się Państwo na opóźnienia w wykonaniu zleconej usługi geodezyjnej, a udostępnienie każdego kolejnego dokumentu do zgłoszonej pracy wymaga formalnie złożenia kolejnego wniosku – formularza zgłoszenia z zaznaczonym polem „zgłoszenie uzupełniające do zgłoszenia o identyfikatorze ….”.