MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH – JAK DŁUGO JEST WAŻNA?

Kilka dni temu jeden z moich znajomych zapytał mnie: „Jak długo jest ważna mapa do celów projektowych? … Czy właściwe jest przyjmowanie, że mapa pozostaje aktualna przez określony czas – np. pół roku?”

Ważność mapy do celów projektowych to „temat poemat” i można by tu skupić się na wielostronicowych wywodach w tej kwestii lecz taka forma by przybrała formę rozprawy. Ja natomiast chcę Państwu w prosty i skrótowy sposób przedstawić powyższą problematykę.

Obowiązujące przepisy prawa nie wprowadzają okresu ważności MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH ani nie powierzają żadnemu podmiotowi kompetencji do ustalania okresu ważności takiej mapy. Mapa do celów projektowych traci aktualność z chwilą zmian informacji w niej zawartych. Poniżej przedstawię Państwu krótkie uzasadnienie, mimo że w wielu opracowaniach książkowych napotkamy taką tezę, że mapa do celów projektowych posiada ważność do pół roku:

1. Żaden z aktów prawnych nie precyzuje, co należy rozumieć pod pojęciem mapy „aktualnej„. Trzeba zatem odwołać się do powszechnego sposobu rozumienia określenia „aktualny” w języku polskim. Na gruncie reguł znaczeniowych „aktualny” w analizowanym tu kontekście, znaczy tyle, co dotyczący teraźniejszości i tego, co jest dla niej istotne„.

2. Również żaden przepis nie wprowadza okresu ważności mapy zawierającej projekt zagospodarowania działki lub terenu. Art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne definiuje mapę zasadniczą, jako wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntów i budynków, a także sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych. Z założenia zatem mapa powinna zawierać informacje aktualne, a więc jeżeli informacje w niej zawarte uległy dezaktualizacji, co może nastąpić nawet następnego dnia po jej sporządzeniu, wówczas taka mapa utraci przymiot aktualności.

Reasumując powyższe i odpowiadając na pytanie: jak długo mapa do celów projektowych jest aktualna? Należy powiedzieć, że MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH jest aktualna tak długo, dopóki nic nie zmieni się na danym obszarze. Nie można powiedzieć, że mapa mająca miesiąc czy pół roku na pewno jest aktualna, a ta mająca 5 czy 10 lat – nieaktualna, ponieważ nic takiego nie wynika z przepisów. Wszystko zależy od tego, czy zmieniło się coś na terenie, którym mapa obejmuje swój zakres.

Stanowisko to ma swoje odzwierciedlenie w wyroku NSA o sygnaturze II OSK 909/14:

W konsekwencji należy stwierdzić, że mapa jest aktualna tak długo, jak długo odzwierciedla obecny (teraźniejszy) stan rzeczy istniejący na danym terenie. Zachowanie aktualności mapy nie zależy zatem bezpośrednio od daty jej opracowania, lecz od niezmienności stanu faktycznego na tej mapie odzwierciedlonego. Ani przepisy prawa, ani względy doświadczenia życiowego nie dają dostatecznych podstaw do konstruowania domniemania, że wyłącznie z uwagi na upływ określonego czasu (np. miesiąca, roku albo dwóch lat) mapa wykorzystana do celów projektowych traci aktualność. Przeciwnie, należy uznać, że dopóki nie uległ zmianie stan faktyczny odzwierciedlony na mapie, tak długo pozostaje ona mapą aktualną w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt 1 pr.bud.”

Jeżeli zatem organ administracji architektoniczno-budowlanej wydający pozwolenie na budowę poweźmie jakiekolwiek wątpliwości co do aktualności zawartych na mapie informacji, a w naturalny sposób wątpliwości te pojawiają się wraz z upływem znacznego okresu czasu od chwili sporządzenia projektu zagospodarowania działki lub terenu, to jest uprawniony do wezwania inwestora do aktualizacji złożonego wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę.

Jak już wcześniej napisałam, że przepisów nie wynika przedział czasowy, w którym następuje dezaktualizacja mapy. Jeżeli z posiadanych przez organ informacji nie wynika dezaktualizacja mapy, to można przyjąć że MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH jest aktualna.

 

Często Państwo pytają: „czy istnieje coś takiego jak aktualizacja mapy do celów projektowych?”

Niestety, nie jest to możliwe. W świetle obowiązujących przepisów „aktualizować” można bazy danych, a w ich efekcie treść map zasadniczych i ewidencyjnych. Natomiast żaden przepis nie pozwala na „aktualizacjęMAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH (MDCP). Taka mapa jest indywidualnym opracowaniem konkretnego wykonawcy pracy geodezyjnej (firmy, specjalizującej się w świadczeniu usług geodezyjnych) podczas realizacji, co należy podkreślić: KONKRETNEJ pracy geodezyjnej. A zatem w przypadku dezaktualizacji MDCP, inwestor który chce być w posiadaniu „aktualnejMDCP, winien jest sporządzić na własny koszt niestety nową mapę do celów projektowych, ponieważ map takich nie można „aktualizować”. W świetle obowiązujących przepisów jest to NOWA praca geodezyjna.

Każdy z wykonawców prac geodezyjnych powinien dołożyć wszelkich starań podczas opracowania MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH, ponieważ w zakresie m.in. aktualności mapy do celów projektowych odpowiedzialność ponosi wyłącznie GEODETA UPRAWNIONY. A co za tym idzie, w przypadku udokumentowania nienależytej staranności podczas realizacji pracy geodezyjnej może skutkować wystąpieniem do rzecznika dyscyplinarnego z wnioskiem o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego (odpowiedzialność dyscyplinarna). Natomiast wykonawca prac geodezyjnych – sama firma narażona jest na konsekwencje odpowiedzialności cywilnej w związku z powyższym.

Przypomnę Państwu, że z uwagi na cywilno – prawny charakter umowy wiążącej geodetę – wykonawcę prac geodezyjnych i zlecającego pracę geodezyjną wszelkie roszczenia pomiędzy zleceniodawcą a wykonawcą pracy geodezyjnej mogą być rozpatrzone w postępowaniu cywilno – prawnym. Przepisy w tym zakresie normuje ustawa Kodeks Cywilny. Tryb postępowania cywilnego natomiast określają przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z art.2 Kodeksu Postępowania Cywilnego do rozpatrywania spraw cywilnych powołane są sądy powszechne.

Podstawa:

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/2E05AC263D