MODERNIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW – PODSTAWOWE INFORMACJE

Czym jest ewidencja gruntów i budynków pisałam już we wcześniejszych artykułach.

W skrócie wyjaśnię Państwu, że przez ewidencję gruntów i budynków (kataster nieruchomości) – rozumie się system informacyjny zapewniający gromadzenie, aktualizację oraz udostępnianie, informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz o innych podmiotach władających lub gospodarujących tymi gruntami, budynkami lub lokalami.

Ewidencja gruntów ma olbrzymie znaczenie dla gospodarki nieruchomościami, głównie ze względu na dane faktyczne. Są one podstawą planowania gospodarczego, wymiaru podatków, planowania przestrzennego i świadczeń oraz wielu innych działań administracji rządowej i samorządowej. Dane te stanowią także podstawę odpowiednich wpisów do działu I księgi wieczystej.

Czym jest modernizacja?

Modernizacja ewidencji to zespół wieloletnich działań technicznych, organizacyjnych i administracyjnych podejmowanych przez starostę w celu uzupełnienia bazy danych ewidencyjnych i utworzenia zakresu zbiorów danych ewidencyjnych dotyczących gruntów, budynków i lokali.

Organem prowadzącym procedurę modernizacji jest starosta, natomiast Wykonawcą jest wyłoniona w przetargu firma świadcząca usługi geodezyjne na rynku.

Za prace wykonywane w ramach modernizacji ewidencji właściciele nieruchomości nie ponoszą opłat.

Zakres prac modernizacyjnych obejmuje m.in. prace terenowe i prace biurowe (kameralne) wykonane przez geodetów,mające na celu aktualizację informacji o gruntach, budynkach i lokalach. W tym celu, m.in. punkty graniczne, określające przebieg granic działek ewidencyjnych zostaną określona podstawie istniejącej dokumentacji geodezyjnej. Podkreślić należy, że obowiązkiem Wykonawcy jest m.in. analiza istniejącej dokumentacji geodezyjnej, znajdującej się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym (PZGiK). Dopiero jeżeli brak jest dokumentacji wymienionej w przepisach lub jeżeli zawarte w niej dane nie są wiarygodne to dane dotyczące przebiegu granic działek ewidencyjnych GEODETA pozyskuje w wyniku geodezyjnych pomiarów terenowych lub geodezyjnych pomiarów fotogrametrycznych poprzedzonych ustaleniem przebiegu tych granic.

Zatem modernizacja ewidencji może skutkować zmianą powierzchni działki, zmianą oznaczenia działki (zmianą numeracji), zmianą powierzchni i oznaczenia użytków gruntowych (a w konsekwencji zmianą podatku od nieruchomości), ujawnieniem bądź wykreśleniem budynków, lokali a także zmianą ich danych technicznych.