SĄSIAD KWESTIONUJE GRANICĘ

„Witam. Pani Marto proszę o przedstawienie opinii dotyczącej mojej sprawy.Otrzymałem powiadomienie od geodety, że 1 marca odbędą się czynności „wyznaczenia punktów granicznych „pomiędzy działką sąsiada a moją. Z informacji jakie posiadam,wynika,że sąsiad kwestionuje istniejącą od 1990r granicę /fizycznie ogrodzenie,które już istniało w momencie podziału dużej działki na trzy mniejsze-sąsiada,moja i drugiego sąsiada/. Chcę zaznaczyć ,że w trakcie pomiarów geodezyjnych drogi przylegającej do w/w działek okazalo się ,że współrzędne punktów określające przecięcie lini granicznych/ogrodzeń z linią graniczą drogi poprzecznej/ zarówno mojej działki jak i drugiego sąsiada nie pokrywają się ze współrzędnymi ze wcześniejszego podziału opisanymi w dokumentacji PZGiK. Jestem zdeterminowany do sprzeciwu wobec mającej nastąpić czynności geodety,po pierwsze dlatego, że wzdłuż mojej granicy z sąsiadem posadzone są ponad 20 letnie drzewa ,a po drugie  od 1990 roku istniejące ogrodzenie nie było kwestionowane.Dodam,że sprawa   dotyczyć może przesunięcia granic o ok.80 cm.Proszę o opinię.”

Szanowny Panie,

W takich sprawach zalecany jest spokój i rozsądek. Z informacji, które Pan przekazał wynika, że ktoś inny niż Pan jest zleceniodawcą usługi geodezyjnej polegającej na „wyznaczeniu punktów granicznych”. Zachęcam Pana do czynnego wzięcia udziału w czynnościach na gruncie w dniu 1 marca z uwagi na to, że w tym dniu wyznaczone zostaną punkty graniczne na koszt zapewne sąsiada, wobec czego warto brać w tych czynnościach udział. Na uwadze należy mieć to, że czynności dokonywać będzie geodeta uprawniony, a nie sam sąsiad.

Jeśli w 1990 r. przedmiotowa granica powstała z podziału działki to obowiązkiem geodety, który dokona czynności w dniu 1 marca 2019 r. będzie wyznaczenie punktów ustalonych w 1990 r. na gruncie. W innym razie geodeta uprawniony może narazić się na postępowanie dyscyplinarne lub karne. Także żaden szanujący się geodeta nic wbrew obowiązującym przepisom nie uczyni.

Przedmiotem zawiadomienia jest „wyznaczenie punktów granicznych”, czyli czynność prowadzona w oparciu m.in. o przepisy art. 39 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Należy szczególnie zwrócić uwagę, że wykonawca prac geodezyjnych opisane wyżej czynności może wykonać, o ile wyniki analizy danych pozyskanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego opisane w § 6 rozporządzenia w sprawie standardów spełniają warunki opisane w art. 39 ustawy. W innym przypadku naraża się na postępowanie dyscyplinarne.

Chcę Panu wyjaśnić, że czynność „wyznaczenia punktów granicznych” jest czynnością techniczną, a sama procedura przewidziana w trybie art. 39 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne nie ma charakteru postępowania administracyjnego i nie wiąże się z jakimkolwiek rozstrzygnięciem organu (starosty czy wójta), w przeciwieństwie do rozgraniczenia. W skrócie geodeta jedynie w oparciu o wyniki analizy dokumentacji dokonuje „odtworzenia” usytuowania punktów granicznych, określających przebieg granicy działki ewidencyjnej.

Natomiast Pan nie może wnieść żadnego sprzeciwu, ponieważ przepisy tego nie przewidują. Może Pan jednak odmówić podpisania protokołu z czynności wykonanych przez geodetę uprawnionego, jeśli uzna Pan to za zasadne. Co nie stoi na przeszkodzie zakończenia pracy geodezyjnej.

Jednocześnie wyjaśniam, że ustawodawca przewidział możliwość, że dane zawarte w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym nie są wiarygodne – § 37 rozporządzenia  Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Dalej w takim przypadku wykonawca prac geodezyjnych( firma świadcząca usługi geodezyjne, która wysłała Panu zawiadomienie) powinien zamiast wyznaczenia punktów granicznych zastosować odpowiednio § 37 – § 39 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków – ustalić przebieg granic działek ewidencyjnych lub dokonać rozgraniczenia nieruchomości w trybie ustawy.

Szanowny Panie Zenonie,

w tym miejscu wyjaśnię, że odrębną kwestią jest ogrodzenie w terenie i drzewa, ponieważ ogrodzenie jak Pan wspomniał istniało przed podziałem działki. Wszystko zależy czy to ogrodzenie przebiegało po granicach zewnętrznych dzielonej działki czy wyznaczało przebieg nowej granicy pomiędzy Panem a sąsiadem? Jeśli istniejące ogrodzenie stanowiło przebieg nowej granicy i istnieją dokumenty świadczące o tym, to geodety uprawniony powinien to uwzględnić.

Natomiast jeśli ogrodzenie przebiega wzdłuż granicy zewnętrznej (działki dzielonej kilkanaście lat temu) to geodeta wszystko Panu wyjaśni na gruncie i opisze w protokole z wyznaczenia punktów granicznych w dniu 1 marca 2019 r.

Przepis art. 39 ustawy wskazuje, że jeżeli wyniknie spór, co do położenia znaków granicznych lub punktów granicznych, strony mogą wystąpić do sądu o rozstrzygnięcie sprawy.

Reasumując proszę uzbroić się w cierpliwość i zachęcam do udziału w czynnościach geodety na gruncie w wyznaczonym terminie i miejscu.