PORADY I OPINIE

JAKA JEST SZEROKOŚĆ MOJEJ DZIAŁKI?

Z takim pytaniem często zwracają się Państwo do różnych instytucji publicznych: starostw, urzędów gmin czy urzędów miast. A często celem tej informacji bywają nieformalne czynności, których chcą Państwo dokonać w terenie. Pragnę podkreślić, że istotą wyznaczenia w terenie punktu granicznego jest tzw. punkt przyłożenia taśmy, a do tej czynności jest niezbędny specjalista w tej dziedzinie, …

AKTUALIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne normuje zasady prowadzenia ewidencji gruntów i budynków wskazując jakie informacje winny być w niej zawarte, zasady wykorzystania danych zawartych w ewidencji gruntów i ich udostępniania, określa obowiązki zarówno właścicieli i innych podmiotów władających gruntami jak i organu administracji prowadzącego ewidencję gruntów i budynków. Ustawodawca …

GRANICE PRAWNE ORAZ GRANICE USTALONE UPRZEDNIO W EWIDENCJI GRUNTÓW

W ewidencji gruntów i budynków (katastrze) funkcjonują dwa rodzaje granic: granice ujawnione uprzednio w ewidencji gruntów oraz granice ustalone według stanu prawnego nieruchomości (granice prawne). Te pierwsze zostały pomierzone podczas ustalania stanu władania przy zakładaniu ewidencji gruntów w latach 1956–1970. Nie są to granice, które wyznaczają w terenie zasięg prawa własności do nieruchomości, gdyż ustalenie …

ROSZCZENIA WZGLĘDEM WYKONAWCY PRAC GEODEZYJNYCH CO DO ZAKRESU WYKONANYCH USŁUG GEODEZYJNYCH

W swojej codziennej pracy napotykam często na sytuacje, w których zwracają się Państwo z rożnymi problemami dotyczącymi wykonywania usług geodezyjnych przez GEODETÓW/ Wykonawców prac geodezyjnych z którymi zawarliście umowy na specjalistyczne usługi geodezyjne. Sytuacje takie dotyczą najczęściej nieterminowego wykonania usług, które niekiedy ciągną się latami. Bardzo często umowy te niestety mają formę ustną. Pragnę wyjaśnić …

UŻYTKOWNIK WIECZYSTY NIE MOŻE DOKONAĆ PODZIAŁU GRUNTU ODDANEGO MU W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Użytkownik wieczysty może korzystać z nieruchomości i rozporządzać nią tylko w granicach przysługującego mu prawa, jako prawa na rzeczy stanowiącej przedmiot własności innej osoby. Uprawnienie do dzielenia bądź łączenia nieruchomości jest natomiast uprawnieniem związanym ściśle z prawem własności, co wynika z brzmienia przepisu art. 46 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny stanowiącego, …

CZYM JEST EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW ORAZ JEJ CHARAKTER I ZNACZENIE

Na początku chcę przeprosić Państwa – moich Czytelników za przerwę na moim blogu lecz byłam zajęta sprawami ważniejszymi. Doskonale Państwo zdają sobie sprawę z tego, że w życiu są sprawy ważne i ważniejsze (…). Wracam już do moich spraw ważnych. W kolejnych artykułach przekażę Państwu problematykę w kontekście aktualizacji danych ewidencyjnych. Dla zrozumienia całości postanowiłam …

SYSTEMY KATASTRALNE I ROZWÓJ PRAWA WŁASNOŚCI W POLSCE – RYS HISTORYCZNY

Chcę Państwu przybliżyć problematykę znaczenia ewidencji gruntów i budynków (katastru). Wymaga to przedstawienia i zrozumienia rysu historycznego systemów katastralnych oraz rozwoju prawa własności aby mieć właściwy pogląd na to trudne zagadnienie i często kontrowersyjne. Poniżej przedstawię Państwu w prosty sposób podstawy tego zagadnienia. Kataster – co to takiego? W Polsce powszechnie jako kataster nieruchomości lub …

ZASADY, KTÓRYCH PRZESTRZEGANIE PRZESĄDZA O PRAWIDŁOWOŚCI PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zwana dalej KPA zawiera szereg zasad, których przestrzeganie przesądza o prawidłowości prowadzonego postępowania. Zgodnie z art. 6 KPA organy administracyjne działają na podstawie przepisów prawa. Przepis art.7 KPA ustanawiający zasadę prawdy obiektywnej, zobowiązuje organy administracji publicznej do podejmowania wszelkich kroków niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu …

EWIDENCJA GRUNTÓW, BUDYNKÓW I LOKALI NIE SŁUŻY DO UZYSKANIA INFORMACJI O MAJĄTKU DŁUŻNIKA

Właściwym trybem do ujawnienia majątku dłużnika jest tryb cywilnoprawny, służy temu postępowanie o wyjawienie majątku dłużnika uregulowane w art.913-9201 ustawy z 17 listopada 1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego (KPC). W tym artykule przedstawię sytuacje, w których dążą Państwo do uzyskania informacji o majątku dłużnika. Często różnego rodzaju firmy windykacyjne (a nawet osoby fizyczne) składają wnioski …

PRAWOMOCNE PRAWO LOKALNE – OPRACOWANIE I ROLA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Plan zagospodarowania przestrzennego terenu ukazuje głównie miejsca przyszłych obiektów w przestrzeni. O przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego – MPZP (Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego) lub jego zmiany, granicach obszaru nim objętego, zakresie i przedmiocie planu, decyduje rada gminy (jeżeli posiada uchwalone studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy) w formie uchwały. Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego jest długotrwałym …