UŻYTKOWNIK WIECZYSTY NIE MOŻE DOKONAĆ PODZIAŁU GRUNTU ODDANEGO MU W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Użytkownik wieczysty może korzystać z nieruchomości i rozporządzać nią tylko w granicach przysługującego mu prawa, jako prawa na rzeczy stanowiącej przedmiot własności innej osoby. Uprawnienie do dzielenia bądź łączenia nieruchomości jest natomiast uprawnieniem związanym ściśle z prawem własności, co wynika z brzmienia przepisu art. 46 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny stanowiącego, …

CZYM JEST EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW ORAZ JEJ CHARAKTER I ZNACZENIE

Na początku chcę przeprosić Państwa – moich Czytelników za przerwę na moim blogu lecz byłam zajęta sprawami ważniejszymi. Doskonale Państwo zdają sobie sprawę z tego, że w życiu są sprawy ważne i ważniejsze (…). Wracam już do moich spraw ważnych. W kolejnych artykułach przekażę Państwu problematykę w kontekście aktualizacji danych ewidencyjnych. Dla zrozumienia całości postanowiłam …

SYSTEMY KATASTRALNE I ROZWÓJ PRAWA WŁASNOŚCI W POLSCE – RYS HISTORYCZNY

Chcę Państwu przybliżyć problematykę znaczenia ewidencji gruntów i budynków (katastru). Wymaga to przedstawienia i zrozumienia rysu historycznego systemów katastralnych oraz rozwoju prawa własności aby mieć właściwy pogląd na to trudne zagadnienie i często kontrowersyjne. Poniżej przedstawię Państwu w prosty sposób podstawy tego zagadnienia. Kataster – co to takiego? W Polsce powszechnie jako kataster nieruchomości lub …

ZASADY SPORZĄDZANIA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ

Zasady sporządzania dokumentacji geodezyjnej w ramach zgłoszonych prac zarówno do celów prawnych, jak i szeroko rozumianych dokumentacji związanych z prowadzonymi inwestycjami regulują przepisy prawne. Znajomość norm prawnych obowiązujących w dziedzinie geodezji i kartografii oraz mających zastosowanie w geodezji, a także wiedza techniczna mają kluczowe znaczenie przy wykonywaniu samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii i …

ZASADY, KTÓRYCH PRZESTRZEGANIE PRZESĄDZA O PRAWIDŁOWOŚCI PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zwana dalej KPA zawiera szereg zasad, których przestrzeganie przesądza o prawidłowości prowadzonego postępowania. Zgodnie z art. 6 KPA organy administracyjne działają na podstawie przepisów prawa. Przepis art.7 KPA ustanawiający zasadę prawdy obiektywnej, zobowiązuje organy administracji publicznej do podejmowania wszelkich kroków niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu …

GRUNT ROLNY ZABUDOWANY – Br

Ewidencja gruntów i budynków prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Natomiast cechy gruntów i inne przesłanki, które decydują o zaliczaniu gruntów do poszczególnych użytków gruntowych, zawiera tabela stanowiąca załącznik nr 6 do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie …

EWIDENCJA GRUNTÓW, BUDYNKÓW I LOKALI NIE SŁUŻY DO UZYSKANIA INFORMACJI O MAJĄTKU DŁUŻNIKA

Właściwym trybem do ujawnienia majątku dłużnika jest tryb cywilnoprawny, służy temu postępowanie o wyjawienie majątku dłużnika uregulowane w art.913-9201 ustawy z 17 listopada 1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego (KPC). W tym artykule przedstawię sytuacje, w których dążą Państwo do uzyskania informacji o majątku dłużnika. Często różnego rodzaju firmy windykacyjne (a nawet osoby fizyczne) składają wnioski …

PRAWOMOCNE PRAWO LOKALNE – OPRACOWANIE I ROLA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Plan zagospodarowania przestrzennego terenu ukazuje głównie miejsca przyszłych obiektów w przestrzeni. O przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego – MPZP (Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego) lub jego zmiany, granicach obszaru nim objętego, zakresie i przedmiocie planu, decyduje rada gminy (jeżeli posiada uchwalone studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy) w formie uchwały. Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego jest długotrwałym …

KONTROLA TREŚCI WPISÓW WŁASNOŚCI W KSIĘDZE WIECZYSTEJ – PODWÓJNY STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI

W tym artykule chcę Państwu przedstawić problematykę tzw. podwójnego stanu prawnego nieruchomości czyli co zrobić, kiedy mamy do czynienia z ujawnieniem danej nieruchomości w różnych księgach wieczystych. Kto jest właściwym do rozstrzygania właściwego wpisu w księdze wieczystej? Sąd czy starosta? Na wstępie wyjaśnię Państwu, że księga wieczysta jest urzędowym rejestrem który prowadzi się w celu …

CO, KIEDY 30 LETNIA DOKUMENTACJA Z ROZGRANICZENIA NIE ZAWIERA PIECZĘCI POTWIERDZAJĄCEJ WŁĄCZENIE DO ZASOBU?

Na wstępie należy wyjaśnić, że takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. Jeżeli jednak istnieją, wówczas stanowią poważny problem dla właściciela nieruchomości, który może nie być świadomy powagi sytuacji. W sytuacji, kiedy dane wynikające z prawomocnej decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego z postępowania rozgraniczeniowego itp. nie zostały ujawnione w ewidencji gruntów przez lata a obecnie zachodzi …