FACHOWA I MERYTORYCZNA POLEMIKA A PIENIACTWO

W prawomocnym orzeczeniu z dnia 9 marca 2016 r. Sygn. Akt II SA/Go 56/16 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim orzekając w przedmiocie odmowy przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych stwierdził m.in., że: „aby ocenić prawidłowość odmowy przyjęcia dokumentacji do zasobu geodezyjnego, konieczne jest aby przyczyny tej odmowy były konkretne i przedstawione …

WZNOWIENIE ZNAKÓW GRANICZNYCH LUB WYZNACZENIE PUNKTÓW GRANICZNYCH

Potocznie nazywana czynność „wznowienie granic”, jednak granic się nie wznawia tylko znaki graniczne lub wyznacza się punkty graniczne, określające przebieg granic działek. Czynności wznowienia znaków granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych wykonuje się w trybie art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Do tych czynności mają zastosowanie głównie przepisy § …

WERYFIKACJA PRAC GEODEZYJNYCH I STOSOWANIE PRZEPISÓW MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W GEODEZJI PRZY WYKONYWANIU PRAC GEODEZYJNYCH

Temat budzący wiele kontrowersji w zawodzie geodety w ostatnim czasie. Procedura weryfikacji prac geodezyjnych została określona w art. 12b znowelizowanej ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne i jest zadaniem starosty, wynikającym z ustawy. Potocznie weryfikacja oznacza „sprawdzenie”, natomiast w rozumieniu przywołanego przepisu oznacza procedurę opisaną w ustawie. Zasady przyjmowania dokumentacji …

UDOSTĘPNIENIE Z EWIDENCJI NUMERU KSIĘGI WIECZYSTEJ

Niekiedy napotykam na sytuacje, w których żądacie Państwo od organu prowadzącego ewidencję gruntów i budynków – starosty (prezydenta miasta na prawach powiatu lub wójta, któremu zostały powierzone obowiązki starosty) udostępnienie informacji dotyczącej numeru księgi wieczystej (KW), dotyczącej nieruchomości, która nie stanowi Państwa własności. W uzasadnieniach czasami słyszę następującą argumentację: „przecież księgi wieczyste są jawne”. Tak …

KTO MOŻE ŻĄDAĆ UDOSTĘPNIENIA DANYCH PODMIOTOWYCH W FORMIE WYPISÓW Z EWIDENCJI GRUNTÓW, BUDYNKÓW I LOKALI

Często spotykacie się Państwo w urzędach z odmową udostępnienia Państwu istotnego dokumentu w postaci „WYPISU” z ewidencji gruntów. Dokument ten jest Państwu potrzebny np. do załatwienia różnych spraw w kancelariach notarialnych, w sądzie, w różnych urzędach. Taki dokument udostępnia starosta, jako organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków lub wójt, jeżeli na wniosek gminy starosta powierzy …

ZAWÓD GEODETY

Zawód GEODETY jest zaliczany do grupy tzw. wolnych zawodów (współcześnie: freelancer – wolny strzelec). Wolny strzelec sam ustala zasady swojej pracy i współpracy z klientem. Wiąże się to oczywiście z koniecznością posiadania własnej działalności gospodarczej i tym samym: prowadzenia własnej księgowości. Mając na uwadze cechy wolnych zawodów, z pewnością zgodzimy się ze stwierdzeniem, że nie …

OD AUTORA

Pierwotnym moim zamierzeniem było napisanie książki – prostego przewodnika o charakterze geodezyjno – prawnym dla każdego, która by w sposób zwięzły i prosty dotykała problemów w geodezji na płaszczyźnie życia codziennego. Umacnianie się prawa własności oraz  ostatnie zmiany obowiązujących przepisów, codzienne problemy każdego z nas na obszarze kontaktów z organami publicznymi oraz swoimi zleceniobiorcami – …