PRAWOMOCNE PRAWO LOKALNE – OPRACOWANIE I ROLA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Plan zagospodarowania przestrzennego terenu ukazuje głównie miejsca przyszłych obiektów w przestrzeni. O przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego – MPZP (Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego) lub jego zmiany, granicach obszaru nim objętego, zakresie i przedmiocie planu, decyduje rada gminy (jeżeli posiada uchwalone studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy) w formie uchwały. Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego jest długotrwałym …

KONTROLA TREŚCI WPISÓW WŁASNOŚCI W KSIĘDZE WIECZYSTEJ – PODWÓJNY STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI

W tym artykule chcę Państwu przedstawić problematykę tzw. podwójnego stanu prawnego nieruchomości czyli co zrobić, kiedy mamy do czynienia z ujawnieniem danej nieruchomości w różnych księgach wieczystych. Kto jest właściwym do rozstrzygania właściwego wpisu w księdze wieczystej? Sąd czy starosta? Na wstępie wyjaśnię Państwu, że księga wieczysta jest urzędowym rejestrem który prowadzi się w celu …

CO, KIEDY 30 LETNIA DOKUMENTACJA Z ROZGRANICZENIA NIE ZAWIERA PIECZĘCI POTWIERDZAJĄCEJ WŁĄCZENIE DO ZASOBU?

Na wstępie należy wyjaśnić, że takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. Jeżeli jednak istnieją, wówczas stanowią poważny problem dla właściciela nieruchomości, który może nie być świadomy powagi sytuacji. W sytuacji, kiedy dane wynikające z prawomocnej decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego z postępowania rozgraniczeniowego itp. nie zostały ujawnione w ewidencji gruntów przez lata a obecnie zachodzi …

CZY STAROSTA MA OBOWIĄZEK UDOSTĘPNIENIA WYKAZU ZMIAN GRUNTOWYCH?

Tak, jeżeli taki dokument znajduje się w prowadzonym przez ten organ powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym lub dokument ten stanowi uzasadnienie wpisu do bazy danych ewidencji gruntów i budynków. Jeżeli podczas różnego rodzaju czynności dotyczących obrotem Państwa nieruchomością zaistnieje konieczność przedłożenia dokumentu w postaci „wykazu zmian danych ewidencyjnych” lub inaczej: „wykazów synchronizacyjnych” bądź „wykazów zmian …

OPATRYWANIE DOKUMENTÓW KLAUZULĄ O TREŚCI: „Dokument niniejszy jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej”

Starosta jako organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, na podstawie art. 7d, pkt.1 lit.a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629) oraz zapisów § 52 ust.7 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i …

KIEDY SĄD ROZSTRZYGA O WZNOWIENIU ZNAKÓW GRANICZNYCH?

Z uwagi na częste pytania od Czytelników i znajomych oraz zastrzeżenia dotyczące procedury wznowienia znaków granicznych koniecznym wydaje się przybliżenie przepisu obejmującego to zagadnienie. Szczegóły zostały już przedstawione przeze mnie we wcześniej publikowanym artykule p.n. „WZNOWIENIE ZNAKÓW GRANICZNYCH LUB WYZNACZENIE PUNKTÓW GRANICZNYCH”, natomiast w tym artykule doprecyzuję jeszcze Państwu pewne kwestie na prośbę jednego z …

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY PRAC GEODEZYJNYCH/ GEODETY UPRAWNIONEGO

Odpowiedzialność polega na ponoszeniu konsekwencji (prawnych, moralnych, etycznych) za swoje czyny. Pomijam w tym artykule odpowiedzialność moralną (powinność, obowiązek) czy etyczną (wartości uczciwości) opisane często w Kodeksach etyki zawodowej: „§2 Najważniejszym moralnym nakazem geodety jest rzetelność, dokładność i skrupulatność w wykonywaniu czynności zawodowych. Każda czynność zawodowa winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi i …

FACHOWA I MERYTORYCZNA POLEMIKA A PIENIACTWO

W prawomocnym orzeczeniu z dnia 9 marca 2016 r. Sygn. Akt II SA/Go 56/16 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim orzekając w przedmiocie odmowy przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych stwierdził m.in., że: „aby ocenić prawidłowość odmowy przyjęcia dokumentacji do zasobu geodezyjnego, konieczne jest aby przyczyny tej odmowy były konkretne i przedstawione …

WZNOWIENIE ZNAKÓW GRANICZNYCH LUB WYZNACZENIE PUNKTÓW GRANICZNYCH

Potocznie nazywana czynność „wznowienie granic”, jednak granic się nie wznawia tylko znaki graniczne lub wyznacza się punkty graniczne, określające przebieg granic działek. Czynności wznowienia znaków granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych wykonuje się w trybie art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Do tych czynności mają zastosowanie głównie przepisy § …